Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 14:48

(poništenje poziva) Nabavka usluga auto limarije, lakiranja sa upotrebom komore za vozila VW

Izvor: Akta.ba, 25.05.2016.

Broj:462/16-О

Datum: 05.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br.39/14), i osnovu prijedloga predstavnika Centra, u postupku nabavke broj 290/16 „Pružanje usluga-auto limarija, lakiranje sa upotrebom komore za vozila UM SARDž registarski broj: 802-A-446 i LADA NIVA registarski broj:A58-J-812" Direktor Centra, d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Prihvata se prijedlog predstavnika Centra za nabavku broj 290/16 „Pružanje usluga-auto limarija, lakiranje sa upotrebom komore za vozila VW SADU egistarski broj: 802-A-446 i LADA NIVA registarski broj: A58-J-812" o poništenju postupka javne nabavke, jer ni jedna ponuda nije dostavljena u određenom roku za dostavu ponuda, odnosno do 12:00 časova dana 17. 03. 2016.godine kako je navedeno u pozivu za dostavu ponuda.

 

2. Ova odlukka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za razvoj sela pokrenuo je postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku broj: 290/16 „Pružanje usluga-auto limarija, lakiranje sa upotrebom komore za vozila VW SADU registarski broj: 802-A-446 i LADA NIVA registarski broj: A58-J-812" Odlukom Direktora broj 289/16-O od 09.03.2016.godine. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Poziv za dostavljanje ponuda upućen je privrednom subjektu S.P. „AUTOTEHNA" .

Dana 17.03.2016.godine u 12:15 časova predstavnik Centra za selo za predmetnu nabavku je konstatovao da nije dostavljena ni jedna ponuda u određenom roku za dostavu ponuda , odnosno do 12:00 časova dana 17. 03. 2016.godine kako je navedeno u pozivu za dostavu ponuda.

Imajući u vidu navedeno predstavnik Centra za selo je dao predlog- preporuku o poništenju postupka javne nabavke „Pružanje usluga: auto limarija, lakiranje sa upotrebom komore za vozila VW SADU registarski broj: 802-A-446 i LADA NIVA registarski broj: A58-J-812, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku u skladu sa članom 69. stav 2. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br.39/14).

Ugovorni organ je prihvatio prijedlog predstavnika Centra i odlučio kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: