Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 15:29

(poništenje poziva) Nabavka ugostiteljskih usluga u Istočnom Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 16.05.2016.

Broj: 14-5-2-16-4-603-11/16

Istočno Sarajevo, 16.05.2016. godineNa osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), člana 16. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukguri Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 36/08) i člana 69. stav (1) tačka b), stav (2) tačka d), člana 70 st. (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), direkgor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja (u daljem tekstu: Agencija) donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke ugostiteljskih usluga u Istočnom Sarajevu 

Član 1.

U postupku javne nabavke ugostigeljskih usluga u Istočnom Sarajevu za potrebe Agencije, putem pisanog poziva za dostavljanje ponuda koji je objavljen na internet stranici Agencije, prihvata se preporuka iz Završnog izvještaja o radu komisije broj: 14-5-2-16-4-603-10/16 od 16.05.2016. godine, te se poništava postupak nabavke jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.


 

Član 2.

Ova odluka objaviće se na veb stranici Agencije (
www.afiv.gov.ba), a istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za administraciju, finansije i analitičko-informatičke poslove.


 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.


 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za administraciju, finansije i analitičko-informatičke poslove.


 

Obrazloženje

Nakon provedenog postupka javne nabavke ugostiteljskih usluga u Istočnom Sarajevu za pogrebe Agencije, pokrenutog Odlukom broj: 14-5-2-16-4-603-1/16 od 10.05.2016.

 

godine, a putem pisanog poziva broj: 14-5-2-16-14-603-2/16 od 10.05.2016. godine i objavljenog na internet stranici Agencije, www.afiv.gov.ba, Komisija imenovana Odlukom broj: 14-5-2-16-4-603-7/16 od 16.05.2016. godine, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno pristiglih ponuda. o čemu je sačinila Zapisnik o pregledu i onjeni ponuda broj: 14-5-2-16-4-603-9/16 od 16.05.2016. godine (u daljem tekstu: Zapisnik). Komisija je u Zapisniku konstatovala da su u predmetnom postupku zaprimljene dvije ponude te da cijene ponuda izgledaju kao u 'Gabeli 1.

 

Tabela 1

Red. broj

Naziv ponuđača

Cijena ponude bez uključenog popusta bez PDV-a u KM

Ponuđeni popust

Cijena ponude sa uključenim popustom bez PDV-a u KM

Cijena ponude sa uključenim

popustom i PDV-om u KM

1

S.P. „Ribnjak i restoran Toplik" Vuka Karadžića 250 71123 Istočno Sarajevo

2.132,48

10%

1.919,23

2.245,50

2

S.P. „Restoran Filipovo ognjište" Vojvode R. Putnika 73 71123 Istočno Sarajevo

2.700,00

7%

2.511,00

2.511,00

 

Komisija je u Zapisniku navela da su ponude oba ponuđača ocijenjene kao neprihvatljive iz sljedećih razloga:

a) ponuda ponuđača S.P. „Ribnjak i restoran Toplik" ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga:

- ponuđač ponudu nije numerisao niti uvezao na način da ponuda čini cjelinu kako bi se onemogućilo naknadno vađenje ili umetanje listova kao što je zahtijevano tačkom 4.2. pisanog poziva;
- ponuđač nije dostavio sadržaj ponude;
- ponuđač nije dostavio ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, kojim se dokazuje pravo da ponuđač obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost, u smislu člana 46. Zakona, ne stariju od tri mjeseca od trenutka predaje ponude;
- ponuđač nije dostavio cjenovnik svih usluga koji je važeći na dan predaje ponude;
- ponuđač je dostavio izjavu iz člana 52. ZJN BiH koja nije ovjerena od strane nadležnog organa

b) ponuda ponuđača S.P. „Restoran Filipovo ognjište" ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga:

- ponuđač ponudu nije numerisao kao što je zahtijevano tačkom 4.2. pisanog poziva;
- ponuđač nije dostavio sadržaj ponude;
- ponuđač je dostavio izjavu iz člana 52. ZJN BiH koja nije ovjerena od strane nadležnog organa.

Nadalje, Komisija je sačinila Završni izvještaj o radu komisije broj: 14-5-2-16-4-603-10/16 od 16.05.2016. godine, u kojem je predložila da se poništi postupak nabavke usluga jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, propisano je da ugovorni organ predmetnu odluku objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Dalje, članom 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, utvrđena je obaveza ugovornog organa da predmetnu odluku dostavi svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

 

Na osnovu preghodno navedenog, Komisija je dala prijedlog direktoru Agencije da se poništi postupak nabavke predmetnih usluga.

Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle bb, Istočno Sarajevo. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: