Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 09:05

Nabavka usluga prisustva na seminaru Novi zakon o računovodstvu i reviziji, praktična primjena novog zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obračun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjene i primjena poreznih i drugih propisa

Izvor: Akta.ba, 24.05.2016.

Broj: 19-353/16-JN

Đurdevik: 24.05.2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u Postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II. dio B

 

za javnu nabavku usluga: Prisustvo na seininaru "Novi zakon o računovodstvu i reviziji, praktična primjena novog zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obračun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjene i primjena poreznih i drugih propisa" (5 učesnika)

 

Informacije o ugovornom organu

Ugovorni organ: : JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurđevik

Adresa: Đurđevik bb - 75275 Đurđevik

Identifikacijski broj: 209284170009

Broj bankovnog računa: 1321100309725659

Detaljna adresa za korespodenciju: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnik nirkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurđevik

Telefon: 035-775-255

Faks: 035-772-667

 

E-mail: merisa.rahmanovic@rudnikdjurdjevik.ba Web stranica: www.rudnikdjurdjevik.ba

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponudačima:

Merisa Rahmanović Tel. 035-775-255 e-mail adresa: merisa.rahmanovic@rudnikdjurdjevik.ba.

 

Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom na web stranici wwvv.rudnikdjurdjevik.ba, pozivate se da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II. dio B za nabavku sljedeće usluge: Prisustvo na seminaru "Novi zakon o računovodstvu i reviziji, praktična primjena novog zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obračun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjenc i primjena poreznih i drugih propisa " (5 učesnika) prema tehničkoj specifikaciji u Aneksu 3 ovog poziva.

 

2. 1. Način prcuzimanja Tendcrske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:

na adresi navedenoj u tački 1. ove Tenderske dokumentacije,

dostavlja se zainteresovanim ponudačima putem pošte, na adresu ponudača uz prethodno dostavljanje Zahtjeva za izuzimanje Tenderske dokumentacije sa naznakom adrese na koju se dokumentacija treba dostaviti, preuzima se na web stranici Ugovornog organa www.rudnikdiurdievik.ba. uz obavezu da se bez odlaganja dostavi obavijest Ugovornom organu da je Tenderska dokumentacija preuzeta. (Napomena: samo oni ponudači koji dostave obavijest da su preuzeli Tendersku dokumentaciju sa web stranice smatrat će se učesnicima u postupku predmetne nabavke.) Ponude ponuđača koji nisu izvršili preuzimanje Tenderske dokumentacije na jedan od gore navedenih načina biče odbačene kao neprihvatljive.

 

Način komuniciranja sa ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmedu ugovornog organa i ponudača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, faxom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

 

Priprema ponude

Ponudači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrdeni u ovom pozivu. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponudači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmedu ponudača i ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponudač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izradena iz više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

 

Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeden kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrdenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

3. Period na koji se zaključuje ugovor, ukoliko se ne radi o jednokratnoj usluzi Usluge će se izvršiti: 01.06.2016. godine.

 

4. Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

Najniža cijena

sa sljedećim elementima ponude:

rok vršenja usluge: 01.06.2016. godine,

uslovi i rok plaćanja: avans,

mjesto izvršenja usluge: "Dramar centar" Tuzla,

opcija ponude: 60 dana.

 

5. Uslovi i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti Kriteriji za učešće i potrebni dokazi

U skladu sa čl. 46.- 50. Zakona, ponudači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima član 46. Zakona.

 

U skladu sa članom 46. Zakona Ponudači trebaju uz ponudu dostaviti običnu kopiju dokaza o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

 

Dokumenti iz tačke 5.2 dostavljaju se kao obične kopije.

 

Način dostavljanja ponude i adresa na koju se dostavlja ponuda

Ponude se dostavljaju putem faxa na broj 035-772-667.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, nijesto i vrijeme)

Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 27.05.2016. godine u 12:00 sati.

 

Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg

 

Ugovomi organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata u skladu sa izjavom nonudača datoj u obrascu za dostavljanje ponuda (Aneks 1 ).

 

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poredenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 67. Zakona.

 

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poredenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor. u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Ugovorni organ kao dokaz o primjeni preferencijalnog tretmana traži od ponudača da dostavi pismenu-Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da uživa preferencijalni tretman domaćeg ponuđača, odnosno da je više od 50% uposlenih za izvršenje Ugovora porijeklom iz BiH.

 

Slijedeći aneksi su sastavni dio poziva:

Aneks 1. - Obrazac za dostavljanje konačne ponude,

Aneks 2. - Obrazac za cijenu konačne ponude,

Aneks 3. - Tehnička specifikacija,

Aneks 4. - Povjerljive informacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: