Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 14:38

Nabavka usluga i roba za potrebe tekućeg održavanja objekata CP Mostar (sijalice, automatski osigurač, prekidač, šarafi, razvodne kutije, brave za vrata, pur pjena, sjeme za travu, zemlja, vodokotlići, wc šolje, bravarske usluge, staklorezačke usluge...)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-2-298-3-71/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Aleksandra Šiširak
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga i roba za potrebe tekućeg održavanja objekata CP Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je nabavka usluga i roba :
LOT1- Nabavka roba za potrebe održavanja objekata CP Mostar
LOT2- Nabavka usluga tekućeg održavanja objekata CP Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz vlastitih sredstava, plaćanje putem računa na osnovu ispostavljenih ispravnih faktura u roku od 15 dana od
dana dostave istih na Protokol ugovornog organa

III 4. Ograničenja za učešće

Ispunjenost uslova iz čl.45-52 ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- Spisak izvršenih ugovora o izvršenim uslugama koje su predmet nabavke uz dostavu potvrda u vezi sa listom izvršenih
usluga;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.6.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Centar pošta Mostar, Ul. Maršala Tita 50a, 88108 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup tenderskoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki, bez
naknade, zajedno sa objavom obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki, te se ne može dostavljati na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tač.a)-c) ZJN. Ako ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju više puta, rok za žalbu iz člana
101.-stav(1) tačka b) ZJN računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Šaćirović
Adresa Ul. Maršala Tita br.50a
Poštanski broj 88108 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 511-524
Faks (036) 551-226
Elektronska pošta aidas@bhp.ba
Internet adresa posta.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Svjetlana Čusto
Adresa Ul. Maršala Tita br.50a
Poštanski broj 88108 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 511-518
Faks (036) 551-226
Elektronska pošta svjetlanac@bhp.ba
Internet adresa posta.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1 - Nabavka roba za potrebe održavanja objekata CP Mostar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba za potrebe održavanja objekata CP Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana, odnosno do realizacije sredstava predviđenih tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Upravne zgrade CP Mostar (Maršala Tita 50a 88108 Mostar)

VI Dodatne informacije

Robe će se isporučivati sukcesivno u skladu sa izdatim narudžbenicama i specifikacijama koje će biti sastavni dio svake
narudžbenice.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka usluga tekućeg održavanja objekata CP Mostar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga tekućeg održavanja objekata CP Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana, odnosno do realizacije sredstava predviđenih tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti CP Mostar

VI Dodatne informacije

Usluge će se izvršavati na osnovu iskazanih potreba putem narudžbenica

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: