Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 14:35

Nabavka usluga održavanja čistoće objekata Direkcije Zenica

Izvor: Akta.ba, 25.05.2016.

Broj nabavke: PPSO 03/16 od 25.05.2016.godine

Predmet nabavke: Usluge održavanja čistoće objekata Direkcije Zenica

 

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Edina Aganović, tel: +387 32 247 347, e-mail adresa: edina.aganovic@bhtelecom.ba ,

Zijad Hodžić, tel: +387 32 244 928, e-mail adresa: zijad.hodzic@bhtelecom.ba ili

Ferid Zilić,tel: +387 32 404 000, e-mail adresa: ferid.zilic@bhtelecom.ba

Fax: +387 32 242 902

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga održavanja čistoće objekata Direkcije Zenica, broj nabavke PPSO 03/16.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul.Masarykova broj 46, 72000 Zenica.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 10.06.2016.godine do 10:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 10.06.2016.godine, u 11:00 sati, u prostorijama BH Telecoma Direkcije Zenica, ul.Masarykova broj 46. (sala na II spratu). Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nabavke.

 

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, Direkcije Zenica – Protokol BH Telecoma Direkcije Zenica, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 032 242 902 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: