Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 08:50

Nabavka konsultantskih usluga za dizajniranje rehabilitacije sistema navodnjavanja za podprojektno područje Višička Kaseta (Općina Čapljina)

Izvor: Akta.ba, 27.05.2016.

Bosna i Hercegovina

Projekat razvoja navodnjavanja (IDP)

IDA Kredit br. IDA50980

 

Konsultantske Usluge

 

Izražavanje zainteresovanosti

 

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne Asocijacije za Razvoj (IDA) za troškove Projekta razvoja navodnjavanja (IDP), i namjerava upotrijebiti dio kreditnih sredstava za plaćanja po ugovoru za Konsultantske usluge za dizajniranje rehabilitacije sistema navodnjavanja za podprojektno područje Višička Kaseta (Općina Čapljina).

 

Ciljevi ovog zadatka su: da se izrade dizajni/projekti, crteži i tenderski dokumenti za rehabilitaciju navodnjavanja i modernizaciju navodnjavane površine Višička Kaseta (Općina Čapljina).

 

Glavni zadaci su:

  1. Procjeniti postojeće stanje zemljišta/tla, opreme, vodnih resursa i potencijalnog agronomskog razvoja;
  2. Izvršiti ‘cost-benefit’ analizu za podprojektno područje;
  3. Diskutirati dvije ili tri moguće alternative dizajna sa Korisnicima i Općinskim odjelom za razvoj poljoprivrede, i predložiti poželjno rješenje. Alternative mogu uključivati sistem niskog / visokog pritiska; veće ili manje kapacitete cjevovoda i crpki; i različite postavke cjevovoda sa više ili manje fleksibilnosti za lokaciju cjevnih nastavaka. Poželjno rješenje je ono koje je tehnički izvodivo ali, što je najvažnije, najnižeg finansijskog troška i najodrživijeg karaktera. Dizajn će razmotriti opcije za rehabilitaciju, modernizaciju i proširenje (gdje je to prikladno) postojećeg sistema navodnjavanja;
  4. “Sistem” će se sastojati of vodo-resursa (rezervoara, vodo zahvata, objek(a)ta crpljenja/pumpanja, glavnog distribucionog sistema (cjevovodi ili kanali, ventili ili ustave, veze, pretlačni ventili, itd.), veza i cjevnih nastavaka (sa mjeračima protoka vode, bilo da su isti stalno ugrađeni ili prenosivi), i vezom napajanja na mrežu. Oprema za navodnjavanje na privatnom zemljištu će biti investirana od strane Korisnika i nije predmet ovog zadatka, ali će dizajn biti prilagođen sistemu navodnjavanja na parceli koji je osmišljen od strane Korisnika.
  5. Za izabrano rješenje pripremiti dizajne/projekte, detaljne inženjerske crteže i tenderske dokumente po lokalnim ili, gdje to nije lokalno standardizovano, međunarodnim standardima (uključujući projektne izvještaje i tenderske crteže);
  6. Diskutirati o crtežima dizajna/projekta sa klijentom (PIU-om) i svim uključenim organizacijama (Općinskim odjelom za razvoj poljoprivrede i Korisnicima), i uključiti komentare u finalne dizajne/projekte; Finalni izvještaj će diskutirati o prednostima i nedostacima raznih alternativa, procjeni investicionih troškova kao i troškovima za rad i održavanje (posebno potrošnje energije) i demonstrirati da su Korisnici i Općinski odjel izrazili svoju preferensu bazirano na ovom poređenju, pošto će Korisnici trebati pokrivati sve troškove rada i održavanja.
  7. Dobiti odobrenje finalnih dizajna/projekata od Korisnika, Općinskog odjela za razvoj poljoprivrede i PIU-a;
  8. Obezbjediti digitalizirane karte za navodnjavanu površinu (u razmjeri 1:2,500 i 1:10,000) i predati je odgovarajućoj Udruzi Korisnika Voda (UKV);
  9. Pripremiti priručnik/smjernice za rad i održavanje koje će pomoći klijentu, Korisnicima i Općinskom odjelu u budućem radu i održavanju sistema i njegovih pokretnih dijelova/komponenti.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata (PIU) u šumarstvu i poljoprivredi poziva podobne konsultantske firme da izraze svoju zainteresovanost za pružanje usluga. Zainteresovani konsultanti moraju dostaviti informacije koje pokazuju da su oni kvalifikovani za pružanje usluga (brošure, opis sličnih zadataka, iskustvo u sličnim uvjetima i na sličnim zadacima, dostupnost ključnog osoblja sljedećih profila (u ovoj fazi nisu potrebni detaljni CV-jevi): (i) Hidro-Inženjer sa iskustvom u agronomiji i/ili navodnjavanju (Vođa tima) sa najmanje 15 godina iskustva, (ii) Inženjer za Navodnjavanje/Rad i Održavanje – Hidro-inženjer sa iskustvom u radu i održavanju sistema navodnjavanja (najmanje 10 godina iskustva); (iii) Inženjer za hidrauliku – hidro-inženjer sa iskustvom u hidrauličkim kalkulacijama (najmanje 10 godina iskustva); (iv) Inženjer za elektro-tehničku opremu (najmanje 10 godina iskustva); (v) Inženjer za hidro-mehaničku opremu (najmanje 10 godina iskustva); i (vi) Specijalista za nabavke (najmanje 10 godina iskustva), itd.). Zainteresirane firme mogu iskazati svoj interes samo za jednu lokaciju (ili lokaciju Odžak-Živinice ili lokaciju Višička Kaseta). Konsultanti se mogu udružiti da pojačaju svoje kvalifikacije.

 

Konsultant će biti odabran u skladu sa procedurama postavljenim u Smjernicama Svjetske banke: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 2011.

 

Zainteresovani konsultanti mogu dobiti detaljnije informacije na adresi niže od 0800-1500 sati, od ponedjeljka do petka.

 

Izražavanje interesa na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH se mora dostaviti na dole navedenu adresu do 10. juna 2016. godine do 11:00 sati.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede,

vodoprivrede i šumarstva,

- Jedinica za implementaciju projekata (PIU) u šumarstvu i poljoprivredi

Trampina 4/I, 71000 Sarajevo, Federacija BiH/BiH

Tel. ++387 33 213 098

Fax. ++387 33 213 099

E-mail: info@piusum.ba

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: