Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 13:20

(pregovarački postupak) Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2015.godinu

Izvor: Akta.ba, 27.05.2016.

 Šumskoprivredno društvo «Srednjobosanske šume»/

Šumskogospodarsko društvo «Šume Središnje Bosne»/

Шумскопривредно друштво «Средњобосанске щуме»

Društvo ograničene odgovornosti  Donji Vakuf

Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf

Tel./Fax. +387 30 270 735 / +387 30 260 730

http://www.sumesb.com.ba

e-mail: javne.nabavke@sumesb.com.ba

Općinski sud u Travniku, broj: 51-01-0919-09

ID broj: 4236311640001

PDV broj: 236311640001

Porezni broj: 09071307

3060450000015807 - Hypo Alpe Adria Bank

3389002210442024 – UniCredit bank

 

Broj:  01-_____/16                                          

Datum: 27.05.2016. god.

 

 

Na osnovu člana 21. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14) i Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE

 

Za ____________________________

 

 

I – PREDMET NABAVKE

Predmet pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci je odabir najpovoljnije ponude tj. dodjela ugovora za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja za 2015.godinu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 10.000,00 KM bez PDV-om.

Rok izvršenja usluga je prema ponudi ponuđača.

Rok plaćanja usluga je prema ponudi ponuđača.

   Mjesto izvršenja usluga je: ŠPD „Srednjobosanske šume“ / ŠGD „Šume Središnje Bosne“, 770.Slavne  brdske brigade bb,  Donji Vakuf.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga u pregovaračkom postupku imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Licencu izdatu od Ministarstva o ispunjavanju uslova za rad revizorskog društva  (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije) 

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga revizije – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 01.06.2016. godine do 1200 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kriterij za dodjelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“ i to kako slijedi:

- ponuđena cijena 80%

- rok pružanja usluge 10%

- rok plaćanja   10%

 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa sljedećom formulom:

G = P + T + S.              

Pri čemu je:

G - ukupan broj bodova

P - broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu

T - broj bodova koji je dobio ponuđač za rok pružanja usluge

S - broj bodova koji je dobio ponuđač za rok plaćanja

 

Cijena

Najniža cijena  - maksimalano 80 bodova

Maksimalan broj bodova 80 će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

         Pt

P = -------- x 80

         Ps

 

Pri čemu je:

P – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđenu cijenu

Pt – najniža ponuđena cijena

Ps – cijena koja je predmet ocjene

80 – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu

 

Rok pružanja usluge

Rok pružanja usluge koji je ponudio ponuđač  – maksimalno 10 bodova

Rok pružanja usluge se obavezno mora navesti u danima. Rok pružanja usluge se računa od dana potpisivanja ugovora do dana predaje izvještaja. Maksimalan broj bodova 10 će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći rok pružanja usluge, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

         Tt

T = -------- x 10

         Ts

Pri čemu je:

T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni rok pružnja usluge

Tt – najniži ponuđeni rok pružnja usluge

Ts – rok pružnja usluge koji je predmet ocjene

10 – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najniži rok pružnja usluge

 

Rok plaćanja

Rok plaćanja koji je ponudio ponuđač – maksimalno 10 bodova

Rok plaćanja pristiglog računa se obavezno mora navesti u broju dana od dan ispostavljanja računa.

Maksimalan broj bodova 10 će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži rok plaćanja, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

         St

S = -------- x 10

         Ss

 

Pri čemu je:

S – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni rok plaćanja

St – rok plaćanja koji je predmet ocjene

Ss – najduži ponuđeni rok plaćanja

10 – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži rok plaćanja

 

U slučaju da u postupku nabavke u konačnom skoru imamo dvije ponude sa istim brojem bodova, prednost se daje ponudi koja prema kriteriju cijena je ponudila manju cijenu, te će ugovor biti dodjeljen toj ponudi.

 

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 01.06.2016.godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila javne.nabavke@sumesb.com.ba.

Kontakt osoba je Lejla Mujić-Hodžić koju možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

UGOVORNI ORGAN 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: