Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 15:44

Nabavka usluga pripreme i posluživanja hrane

Izvor: Akta.ba, 30.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO - SANSKI KANTON

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 07-14-4238/16

Bosanska Krupa, 30.5.2016.godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Predmet nabavke: Usluge pripreme i posluživanja hrane

Vrsta postupka javne nabavke:

POSTUPAK DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH

 

SADRŽAJ POZIVA

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: OPĆINA BOSANSKA KRUPA

Adresa: Terzića bb

IDB/JIB: 4263116080007

Telefon: 037/471-083 Faks: 037/471-090

Web adresa: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba

2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Elmedina Kavazović Telefon: 037/471-088 Faks: 037/471-090

e-mail: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba

3. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

Predmet nabavke je: nabavka usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH za:

JRJN naziv predmeta nabavke: 55000000-0

JNJR naziv predmeta: Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

Tehnička specifikacija čini obavezni dio ponude i sastavni je dio ovog zahtjeva.

4. Datum isporuke usluge

8.6.2016.godine u 13,00 sati

5. Kriterij za izbor ponude

Kriterij za izbor ponude je najniža cijena

6. Način dostavljanja ponuda

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti s nazivom i adresom ugovornog organa, nazivom i adresom ponuđača, naznakom predmeta nabavke na koji se ponuda odnosi, naznakom "NE OTVARAJ" i evidencijskim brojem 07-14-4238/16, poštom ili na pisarnici ugovornog organa.

7. Adresa na koju se ponuda dostavlja

Ponuda se dostavlja na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva.

8. Period zaključenja ugovora

Ugovor se zaključuje za jednokratno izvršenje usluge.

9. Krajnji rok za dostavu ponuda

2.6.2016. godine do 10,00 sati.

 

Aneksi:

Obrazac za dostavljanje ponude Troškovnik restoranske usluge

 

U ime ugovornog organa

OPĆINSKI NAČELNIK

Armin Halitović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: