Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 08:14

(poništenje poziva) Nabavka usluga osiguranja imovine

Izvor: Akta.ba, 02.06.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BIH

Broj: 01-16-11-38 – 47/16 Datum: 01.06.2016.

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e), člana 70. st. [1), (4] i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. st (5) i [7] Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija BiH broj: 01-02-1-2093¬20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga osiguranja imovine , direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga osiguranja imovine

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga osiguranja imovine iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda značajno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku- član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje odsjek za finansijsko-materijalne poslove i odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-16-11-384-1/16 . Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za iznosi 50.000,00 KM.Obavještenje o nabavci broj 618-7-2-21-3-20716 od 26.02.2016. godine, obavještenje 618-7-2-21-3-20716 od 19.04.2016. godine, Ispravka obavještenja broj 618-7-2-21-8-41/16 od 19.04.2016. godine, Ispravka za obavještenje 618-7-2-21-8¬48/16 od 25.04.2016. godine, obavještenje o nabavci broj 618-7-2-21-3-20716 od 27.04.2016. godine , 618-7-2-21-8-49/16 od 27.04.2016. godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki. 

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj 01-16-11-353/16 od 28.01.2016. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je 27.05.2016. godine zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke, u postupku javne nabavke usluga osiguranja imovine za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne I Hercegovine.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o Čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda :3 (tri] ponuda;

- da su blagovremeno zaprimljene :2 (dvije) ponude;

- da su ima neblagovremeno zaprimljenih ponuda (Ponuda Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo);

Komisija je izvršila provjeru kvalifikacija ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke I utvrdila sljedeće:

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki, ispravku tenderske dokumentacije TD IZM 2 618-7-2-21-16 ZIP. ponuđač TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO nije preuzeo, Čime ponuda istog ne može biti predmetom ocjene a u skladu sa Mišljenjem Agencije za javne nabavke broj 04-02- l-U-1990-2/16.Ponuda TRIGLAV OSIGURANJE D D SARAJEVO se odbija i ne može biti predmetom ocjene jer prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki, ispravku tenderske dokumentacije TD IZM 2 618-7-2-21-16 ZIP. ponuđač TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO nije preuzeo izmjenu Tenderske dokumentacije.

Ponuda BOSNA SUNCE OSIGURANJE dd Sarajevo zadovoljava definisane kvalifikacione uslove iz tenderske dokumentacije, U odnosu na utvrđenu procjenjenu vrijednost javne nabavke u iznosu do 50.000,00 KM , a prema Odluci o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja imovine (broj 01-16-11-384-1/16 od 26.02.2016. godine), Komisija je utvrdila da je cijena jedine prihvatljive ponude BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo u iznosu od 71.627,17 KM značajno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.S tim u vezi, Komisija je donijela zaključak da se predmetni postupak konkurentskog zahtjeva poništi iz razloga propisanih članom 69. stav 2) tačka e) ZJN. Iz navedenog razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

1. Odsjeku za finansijsko-materijalne posl

2. Odsjeku za elektroniku

3. Ponuđaču „TRIGLAV" d.d.Sarajevo

4. Ponuđaču "BSO" d.d. Sarajevo

5.  a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: