Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 10:03

(HR) Nabavka usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnim planovima razminiranja Hrvatskog centra za razminiranje

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.06.2016.

Hrvatska-Sisak: Usluge čišćenja mina

2016/S 106-189516

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Sisačko-moslavačka županija
82215698659
S. i A. Radića 36
Služba(e) za kontakt: Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu
Na pažnju (osoba za kontakt): Kristina Štimac
44000 Sisak
HRVATSKA
E-pošta: nabava@smz.hr

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.smz.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0011964

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Pisarnica
82215698659
S. i A. Radića 36
44000 Sisak
HRVATSKA
Telefon: +385 44550258
E-pošta: nabava@smz.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnim planovima razminiranja Hrvatskog centra za razminiranje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 16: Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sisačko-moslavačka županija.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnim planovima razminiranja Hrvatskog centra za razminiranje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
6 801 122 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 45 667 301,75 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: PR-SMSUNJ-132-12-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine na području naselja Mađari u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMSUNJ-132-12-15, tlocrtne površine 125 571 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
125 571 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 861 417,06 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: PR-SMGLI-127-12-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine na području Grada Gline i Općine Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMGLI-127-12-15, tlocrtne površine 2 077 944 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
2 077 944 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 254 695,84 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: PR-SMPET-131-12-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine na području naselja Gora u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMPET-131-12-15, tlocrtne površine 402 627 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
402 627 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 959 308,45 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: PR-SMJAS-111-11-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMJAS-111-11-15, tlocrtne površine 256 648 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
256 648 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 760 605,28 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: PR-SMNOV-130-12-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine uz naselje Kričke u Gradu Novska u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMNOV-130-12-15, tlocrtne površine 759 286 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
759 286 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 580 752,10 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: PR-SMSUNJ-113-11-15
1)Kratak opis
Usluga razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu, poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMSUNJ-113-11-15, tlocrtne površine 3 179 046 m².
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

3)Količina ili opseg
3 179 046 m².
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 250 523,02 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelj koji je odabran kao najpovoljniji dužan je prije uvođenja u posao dostaviti Naručitelju bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10 % ugovorene vrijednosti poslova (s PDV- om).
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i samostalna, izdana u korist Naručitelja, „bez prigovora” i plativa „na prvi poziv”.
Bankarska garancija treba važiti od dana početka izvođenja poslova do datuma planiranog dovršenja poslova (prema dostavljenom Izvedbenom planu) uvećanog za 30 dana.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovorenih obveza.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Izvoditelj može izdati račun nakon što Povjerenstvo za završnu kontrolu kvalitete zapisnikom potvrdi da su poslovi razminiranja obavljeni u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i podzakonskim propisima. Izvoditelj je dužan uz račun dostaviti i rekapitulaciju obavljenih poslova po cjelinama i ovlaštenim pravnim osobama. Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana primitka računa u izvorniku.
Obzirom da se predmet nabave finacira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koji ima propisane uvjete financiranja, rok za plaćanje izvoditeljima određuje se na 60 dana od dana primitka računa.
Ukoliko poslovi razminiranja traju duže od 30 kalendarskih dana Izvoditelj može po isteku svakih 30 kalendarskih dana izdati račun za za poslove razminiranja koji su obavljeni u prethodnih 30 kalendarskih dana s time da najmanje 10 % vrijednosti ugovora mora ostati za isplatu nakon završne kontrole kvalitete. Uz račune koji se dostavljaju na plaćanje prije završne kontrole kvalite Izvoditelj je, kao temelj za plaćanje, dužan dostaviti parcijalno završno izvješće razminiranja voditelja radilišta i parcijalna izvješće zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta, radnu kartu voditelja radilišta (HOK) koja sadržava pricizno ucrtane pojedinačne pozicije svih pronađenih MES, NUS i njihovih dijelova s naznačenim metodama obavljanja poslova, kartografski prikaz odrađenih poslova (na topografskoj karti) u mjerilu 1:25000 s ucrtanim granicama razminiranog područja i rekapitulaciju obavljenih poslova po cjelinama i ovlaštenim pravnim osobama. Naručitelj se obvezuje izvršiti provjeru i izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dostave računa i navedene dokumentacije u izvorniku.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti da gospodarski subjekt ili osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za jedno ili više prethodno nabrojanih kaznenih djela, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu od nadležnog tijela za vođenje evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama, radi provjere okolnosti da gospodarski subjekt ili osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za jedno ili više prethodno nabrojanih kaznenih djela naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva prethodno nabrojana kaznena djela.
3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko je on kao gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno protivno pozitivnim propisima koji reguliraju sustav protuminskog djelovanja, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
3.3. U slučaju zajednice ponuditelja i sudjelovanja podizvoditelja, postojanje obveznih i ostalih razloga isključenja (točka 3.1. i 3.2.) utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno i za svakog podizvoditelja pojedinačno.
4.1. Ponuditelji dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost sljedećim dokazima:
4.1.1. Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja. Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave i
4.1.2. Važećim Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova temeljem kojeg je ponuditelj ovlašten obavljati poslove razminiranja sukladno člancima 11., 12,. i 13. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15).
4.1.3. Pravne osobe i/ili obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi članici Europskog gospodarskog prostora moraju dostaviti važeće odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MUP-a RH) iz članka 17. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15).
4.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
4.1.5. U slučaju da ponuditelj angažira podizvoditelje, potrebno je dokazati pravnu i poslovnu sposobnost za svakog podizvoditelja.
4.1.6. S obzirom na odredbu članka 141. stavka 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15) ponuditelji koji nisu ishodili rješenje iz točke 4.1.2. i 4.1.3. ove Dokumentacije, svoju pravnu i poslovnu sposobnost dokazuju Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova iz članka 8. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN br. 153/05, 63/07, 152/08) i Ocjenom sposobnosti HCR-a iz članka 12. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN br. 153/05, 63/07, 152/08).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Minimalnu razinu financijske sposobnosti ponuditelji dokazuju sljedećim dokazima:
— Bilancom, računom dobiti i gubitka odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem,
— BON-om 2 ili SOL om 2 odnosno odgovarajućim dokumentom izdanom od bankarskih ili drugih financijskih institucija.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Kojim ponuditelj dokazuje da mu je ukupni promet u prethodne 2 dostupne financijske godine minimalno dvostruko veći od procijenjene vrijednosti pojedine grupe predmeta nabave, to jest grupe koju nudi.
kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu u posljednjih 6 mjeseci (računajući od bilo kojeg dana od početka postupka javne nabave) račun nije bio blokiran više od 10 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana.
Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek 60 dana nakon zaprimanja računa, odnosno dovršetka poslova, ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati zbog ove nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
— Izjavom o kadrovskoj opremljenosti na obrascu koji je sastavni dio Dokumentacije koju daje ovlaštena osoba ponuditelja,
— Izjavom o raspolaganju medicinskim timom,
— Izjavom o tehničkoj opremljenosti koji je sastavni dio ove Dokumentacije koju daje ovlaštena osoba ponuditelja.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
I kojom ponuditelj dokazuje mogućnost angažiranja minimalno:
— grupa A – 25 pirotehničara i 2 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15),
— grupa B – 69 pirotehničara i 4 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15),
— grupa C – 32 pirotehničara i 2 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15),
— grupa D – 34 pirotehničara i 2 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15),
— grupa E – 43 pirotehničara i 2 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15),
— grupa F – 84 pirotehničara i 5 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15).
Sukladno članku 53. stavku. 4. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15) ponuditelj može angažirati vlastito vozilo i medicinski tim za pružanje hitne medicinske skrbi ili ih unajmiti od Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave. U slučaju da ponuditelj odnosno član zajednice ponuditelja ne raspolaže vlastitim vozilom i medicinskim timom, sukladno točci 4.3.5. ove Dokumentacije, mora dostaviti dokaz Naručitelju da će isti imati na raspolaganju od Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave ili sukladno članku 141. st. 1. Zakona o protuminskom djelovanju, da će imati na raspolaganju od druge ovlaštene pravne osobe (izjava, ugovor ili slično).
I kojom dokazuje da raspolaže dovoljnim brojem certificiranih zaštitinih prsluka sa štitnikom za prepone i zaštitnim kacigama s vizirom i ručnim detektorima metala za pirotehničare koji su navedeni u izjavi o kadrovskoj opremljenosti, te strojevima za pripremu površina i psima za detekciju mina ukoliko planira vršiti strojnu pripremu površina i/ili pregled površina psima za detekciju mina.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: da
Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: Zakon o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15).
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
11/16JN
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.7.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 12.7.2016 - 10:00

Mjesto:

Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Razminiranje poljoprivrednog zemljišta iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
1.6.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: