Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 12:53

Nabavka usluga demilitarizacije naoružanja za muzejske eksponate pješadijskih pukova OS BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-3-2-112-3-121/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Sulejman Abazović
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje usluga demilitarizacije naoružanja za muzejske eksponate pješadijskih pukova OS BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je: nabavka usluga u oblasti odbrane i sigurnosti - pružanje usluga demilitarizacije naoružanja za muzejske
eksponate pješadijskih pukova OS BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20512,82

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto realizacije usluge demilitarizacije naoružanja:
- kasarna „Dubrave“ Tuzla za Lokaciju naoružanja za demilitarizaciju iz Tabele 2. Visoko, Zenica, Žepče, Bijeljina
- kasarna „Kozara“ Banja Luka za Lokaciju naoružanja za demilitarizaciju iz Tabele 2. Rabić-Derventa, Kozara,
- kasarna „Božan Šimović“Čapljina, za Lokaciju naoružanja za demilitarizaciju iz Tabele 2. Čapljina, Bileća, Mostar.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

iskazano u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

iskazano u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

iskazano u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2016. 12:00:00


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima su: gospodin, Sulejman Abazović,
vezano za Zakon o javnim nabavkama u BiH i Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz oblasti odbrane i sigurnosti, tel: 00 387
(0)33/286-545, fax: 00387 (0)33/286-697, a vezano za tehničke karakteristike je gospodin, Nazif Puteš tel.00387 (0)33/286-
560.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: