Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 14:42

Nabavka usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavi avio karata

Izvor: Akta.ba, 06.04.2016.

Broj: 05-1490/16

Datum: 06. 04. 2016. Godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA - POSREDOVANJE PRI NABAVI AVIO KARATA

 

a) Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku: Agencija)

 

b) Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabave (JRJN):

63510000-7 - usluge putničkih agencija i slične usluge

 

c) Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:

Predmet ovog postupka je nabava usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavi aviokarata za potrebe Agencije, u skladu s traženim zahtjevima naznačenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda (u nastavku: Poziv).

Količina predmeta nabave iskazana u ovom Pozivu je predviđena količina predmeta nabave i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1), kao sastavnim dijelovima ovog Poziva.

Predmetne usluge uključuju usluge posredovanja pri rezervaciji i nabavi avio karata prema najpovoljnijim uslovima na tržištu. Zahtjev za nabavu avio karata Agencija će upućivati u pisanoj formi: putema e-maila ili faksa (narudžbenica), u skladu s potrebama Agencije.

Ponuditelj je dužan pridržavati se sljedećih zahtjeva:

- dostaviti odgovor na upit za rezervaciju avio karte e-mailom u roku od 24 sata od primitka upita;

- odgovor na upit će sadržavati najmanje tri opcije za traženu destinaciju avioprijevoza s cijenom karte (koja će uključivati osnovnu cijenu karte i iznos aerodromske takse) od najmanje tri avioprijevoznika, ukoliko isti postoje za tu destinaciju, s najpovoljnijim ponuđenim cijenama;

- ponuditi najpovoljniji let avionom - visokotarifne kompanije; kada je moguće direktni - ekonomska klasa ili, prema potrebi, biznis klasa, s najmanjim brojem presjedanja, odnosno s optimalnim čekanjem prilikom presjedanja, kada je moguće direktni;

- dostaviti naručiocu elektronsku kartu prije polaska na put, na osnovu potvrđene rezervacije i izdane narudžbenice od strane Agencije;

- na fakturi posebno iskazati: osnovnu cijenu karte, aerodromsku taksu, kao i naknadu ponuditelja za izdavanje karte; neto cijena ne može biti veća od iznosa utvrđenog u važećem cjeniku avioprijevoznika.

Ponuditeljeva naknada iskazat će se u Obrascu za cijenu ponuda, fiksna je i neće se mijenjati tokom perioda važenja ponude.

 

d) Period na koji se zaključuje ugovor:

Usluge će se pružati sukcesivno, a ugovori zaključivati jednokratno, do 31. 12. 2016. godine. Zaključenim ugovorom smatrat će se račun/faktura pružatelja usluge, na osnovu ispostavljene narudžbenice od strane Agencije, ukoliko vrijednosni razred usluga ne prelazi iznos definiran prema Pravilniku o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14).

 

e) Kriterij za izbor ponude sukladno članku 64. Zakona o javnim nabavama:

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

f)  Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti:

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabave (dostavlja se kao neovjerena kopija originala ne starija od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude);

- dozvola/potvrda za pristup jednom od vodećih međunarodnih rezervacionih sistema aviokarata s pristupom bazama podataka vodećih aviokompanija (Amadeus, Worldspan i dr.); (dostavlja se kao neovjerena kopija originala ne starija od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude)

 

g) Period važenja ponude:

Do 31. 12. 2016. godine.

 

h) Način dostavljanja ponude:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Agencije navedenu u točki i) ovog Poziva.

 

i) Adresa na koju se ponuda dostavlja: Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Zmaja od Bosne br. 47b, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

j) Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija s ponuditeljima akoje to neophodno: U konkretnom postupku nije predviđeno pregovaranje s potencijalnim ponuditeljima.

 

k) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. 04. 2016. godine, do 12:00 sati, na adresu navedenu u točki i) ovog Poziva.

 

I) Web adresa stranice na kojoj se mole preuzeti Poziv:

www.fba.ba

 

m) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Omar Hašimbegović

Tel.: 033/721-401

Fax. 033/668-811

E-mail: javne.nabavke@fba.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: