Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 09:54

(HR) Nabavka usluga razminiranja minski sumnjivog područja

Izvor: Official Journal of the European Union, 07.06.2016.

Hrvatska-Šibenik: Usluge čišćenja mina

2016/S 108-193563

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Šibensko-kninska županija
99395814920
Trg Pavla Šubića I. br. 2
Služba(e) za kontakt: Tajništvo
Na pažnju (osoba za kontakt): Ante Alfirev
22000 Šibenik
HRVATSKA
Telefon: +385 22460719
E-pošta: ante.alfirev@skz.hr
Telefaks: +385 22460753

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012191

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabave usluge razminiranja minski sumnjivog područja.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Šibensko-kninska županija.

NUTS kod HR034

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu. Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji, oznaka plana PR-ŠKDRN-116-11-15, tlocrtne površine 669 797 m2.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90523300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 579 409,01 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije u formi koja je sastavni dio ove Dokumentacije u iznosu od 167 000 HRK. Rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude, tj. od 90 dana. Umjesto traženog jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može uplatiti novčani polog u navedenom iznosu za pojedinu grupu predmeta nabave. Ponuditelj mora uplatiti traženi iznos najkasnije do trenutka otvaranja ponuda na račun HR5524110061800015002, model HR68, poziv na broj 7307-OIB UPLATITELJA-34065. Ukoliko ponuditelj uplati novčani polog mora u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da je uplatio polog u određenom iznosu. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude nije dostavljeno ili je nevaljano, ponuda će biti odbijena sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici odnosno u slučaju novčanog pologa u preslici. Izvornik bankarske garancije se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji sukladno točki 7.2. ove Dokumentacije. Presliku jamstva (garancije/dokaza o uplati) potrebno je skenirati i priložiti uz elektroničku ponudu. Jamstvo za ozbiljnost ponude može dati ponuditelj i član zajednice ponuditelja. Jamstvo za ozbiljnost ponude ne može dati podizvoditelj.
Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
— odbijanja potpisivanja ugovora o razminiranju,
— nedostavljana jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo može biti dostavljeno na drugačijem obrascu, ali uz uvjet da sadržajno odgovara obrascu koji je prilog ove dokumentacije za nadmetanje.
8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj koji je odabran kao najpovoljniji dužan je prije uvođenja u posao dostaviti naručitelju bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10 % ugovorene vrijednosti poslova (s PDV-om). Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i samostalna, izdana u korist naručitelja, „bez prigovora” i plativa „na prvi poziv”. Bankarska garancija treba važiti od dana početka izvođenja poslova do datuma planiranog dovršenja poslova (prema dostavljenom Izvedbenom planu) uvećanog za 30 dana. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovorenih obveza.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja ponuditelja
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti da gospodarski subjekt ili osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za 1 ili više prethodno nabrojanih kaznenih djela, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu od nadležnog tijela za vođenje evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama, radi provjere okolnosti da gospodarski subjekt ili osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za jedno ili više prethodno nabrojanih kaznenih djela naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva prethodno nabrojana kaznena djela.
3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko je on kao gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno protivno pozitivnim propisima koji reguliraju sustav protuminskog djelovanja, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
3.3. U slučaju zajednice ponuditelja i sudjelovanja podizvoditelja, postojanje obveznih i ostalih razloga isključenja (točka 3.1. i 3.2.) utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno i za svakog podizvoditelja pojedinačno.
4. Uvjeti sposobnosti ponuditelja
4.1. Ponuditelji dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost sljedećim dokazima:
4.1.1. Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja. Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; i
4.1.2. Važećim Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova temeljem kojeg je ponuditelj ovlašten obavljati poslove razminiranja sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15);
4.1.3. Pravne osobe i/ili obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi članici Europskog gospodarskog prostora moraju dostaviti važeće odobrenje MUP-a iz članka 17. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15);
4.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost;
4.1.5. U slučaju da ponuditelj angažira podizvoditelje, potrebno je dokazati pravnu i poslovnu sposobnost za svakog podizvoditelja;
4.1.6. S obzirom na odredbu članka 141. stavka 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15) ponuditelji koji nisu ishodili rješenje iz točke 4.1.2. i 4.1.3. ove Dokumentacije, svoju pravnu i poslovnu sposobnost dokazuju Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova iz članka 8. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN br. 153/05, 63/07, 152/08) i Ocjenom sposobnosti HCR-a iz članka 12. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN br. 153/05, 63/07, 152/08).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Minimalnu razinu financijske sposobnosti ponuditelji dokazuju sljedećim dokazima:
4.2.1. Bilancom, računom dobiti i gubitka odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem kojim ponuditelj dokazuje da mu je ukupni promet u prethodne 2 dostupne financijske godine minimalno dvostruko veći od procijenjene vrijednosti pojedine grupe predmeta nabave, to jest grupe koju nudi;
4.2.2. BON-om 2 ili SOL-om 2 odnosno odgovarajućim dokumentom izdanom od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu u posljednjih 6 mjeseci (računajući od bilo kojeg dana od početka postupka javne nabave) račun nije bio blokiran više od 10 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana;
Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će naručitelj podmiriti 60 dana nakon zaprimanja računa, odnosno dovršetka poslova, ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati zbog ove nabave.
4.2.3. Ponuditelj se može osloniti na financijsku sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U tom slučaju ponuditelj mora dostaviti dokaz naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse u obliku izjave drugog subjekta kojom prihvaća obvezu u tu svrhu (izjava, ugovor i sl.). Pod istim uvjetima zajednica ponuditelja može se osloniti na financijsku sposobnost članova ili drugih subjekata.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Minimalnu razinu kadrovske i tehničke sposobnosti ponuditelji dokazuju sljedećim dokazima:
4.3.1. Izjavom o kadrovskoj opremljenosti na obrascu koji je sastavni dio Dokumentacije koju daje ovlaštena osoba ponuditelja i kojom ponuditelj dokazuje mogućnost angažiranja minimalno 33 pirotehničara i 2 voditelja radilišta koji posjeduju iskaznice protuminskog djelovanja odnosno iskaznice humanitarnog razminiranja (članak 141. stavak 1. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15);
4.3.2. Izjavom o raspolaganju medicinskim timom;
Sukladno članku 53. stavku. 4. Zakona o protuminskom djelovanju (NN br. 110/15) ponuditelj može angažirati vlastito vozilo i medicinski tim za pružanje hitne medicinske skrbi ili ih unajmiti od Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave. U slučaju da ponuditelj odnosno član zajednice ponuditelja ne raspolaže vlastitim vozilom i medicinskim timom, sukladno točki 4.3.5. ove Dokumentacije, mora dostaviti dokaz naručitelju da će isti imati na raspolaganju od Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave ili sukladno članku 141. st. 1. Zakona o protuminskom djelovanju, da će imati na raspolaganju od druge ovlaštene pravne osobe (izjava, ugovor ili slično );
4.3.3. Izjavom o tehničkoj opremljenosti koji je sastavni dio ove Dokumentacije koju daje ovlaštena osoba ponuditelja i kojom dokazuje da raspolaže dovoljnim brojem certificiranih zaštitnih prsluka sa štitnikom za prepone i zaštitnim kacigama s vizirom i ručnim detektorima metala za pirotehničare koji su navedeni u izjavi o kadrovskoj opremljenosti, te strojevima za pripremu površina i psima za detekciju mina ukoliko planira vršiti strojnu pripremu površina i/ili pregled površina psima za detekciju mina;
4.3.4. Podaci u izjavama moraju odgovarati kapacitetima navedenim u Izvedbenom planu koji se dostavlja uz ponudu;
4.3.5. Ponuditelj se može osloniti na tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U tom slučaju ponuditelj mora dostaviti dokaz naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse u obliku izjave drugog subjekta kojom prihvaća obvezu u tu svrhu. Pod istim uvjetima zajednica ponuditelja može se osloniti na tehničku sposobnost članova ili drugih subjekata.
Navedene izjave ponuditelji dostavljaju kako bi dokazali da predmetne poslove s angažiranim kapacitetima mogu obaviti na siguran i kvalitetan način i dovršiti u roku trajanja ugovora određenog u točki 2.4. ove Dokumentacije.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
3/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.7.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 18.7.2016 - 12:00

Mjesto:

Zgrada županije, Šibenik, Trg Pavla Šubića I. br. 2.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.6.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: