Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 09:01

Nabavka usluga pristupa globalnom internetu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

999-7-2-203-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200494560007
Kontakt osoba ALMASA TUHČIĆ
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta almasa.t@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pristup globalnom internetu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge pristupa globalnom internetu za potrebe Univerziteta u Sarajevu:
Lot 1. Internet pristup zasnovan na optičkim vlaknima prenosne brzine 300/300 Mbps
Lot 2. Internet pristup zasnovan na optičkim vlaknima prenosne brzine 200/200 Mbps

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
  72410000-7 Usluge provajdera
  72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Popunjena i ovjerena Izjava koja je predviđena PRILOGOM VI Tenderske dokumentacije u skladu sa članom 52. Zakona o
javnim nabavkama BiH (ovjerena kod nadležnog organa-sud, notar, općina)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmeom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona
o javnim nabavkama BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Odgovarajući dokument koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BIH), kojim se
dokazuje ispunjenje uslova da je/su transakcijski bankarski račun/i ponuđača aktivan/ni

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke
13.3. Tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.6.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponuđač podnosi Ugovornom organu pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije (ovjeren i
potpisan od ovlaštenog lica), na jedan od slijedećih načina:
-u prostorijama Univerziteta, Obala Kulina bana 7, III sprat, kancelarija br. 320,
-putem faksa broj: (033) 221-946,
-putem elektronske pošte: almasa.t@unsa.ba
Ugovorni organ dostavlja Tendersku dokumentaciju ponuđaču, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, na jedan od
slijedećih načina:
-u prostorijama Univerziteta, Obala Kulina bana 7, III sprat, kancelarija br. 320,
-putem elektronske pošte ili
-putem pošte na adresu ponuđača.
Zainteresirani ponuđač u zahtjevu za dostavljanje tenderske dokumentacije treba navesti jedan od navedenih načina
dostavljanja tenderske dokumentacije.
Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pristup globalnom internetu I

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. Internet pristup zasnovan na optičkim vlaknima prenosne brzine 300/300 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72400000-4 Usluge interneta
72410000-7 Usluge provajdera
Dodatni predmet(i)
72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu SAMO ZA JEDAN Lot.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pristup globalnom internetu II

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. Internet pristup zasnovan na optičkim vlaknima prenosne brzine 200/200 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72400000-4 Usluge interneta
72410000-7 Usluge provajdera
Dodatni predmet(i)
72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu SAMO ZA JEDAN Lot.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: