Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 10:23

Izrada Akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Plana sprovođenja postupka procjene rizika

Izvor: Akta.ba, 18.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA VLADA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

Broj: S/M 404-471/16

Datum:18.05.2016

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) i člana 82. st.2. Zakona o republičkoj upravi RS ("Sl. glasnik RS br.118/08,11/09,74/10, 86/10 i 24/12), te preporuke Komisije za nabavke, Ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ponuda ponuđača JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka, Vidovdanska 43. proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor, za nabavku usluga izrade Akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Plana sprovođenja postupka procjene rizika, u ukupnoj vrijednosti od 6.715,80 KM bez PDV.

Nakon isteka roka za eventualnu žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona.

OBRLZLOŽENjE

Ugovorni organ je na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na Portalu javnih nabavki pod br. 348-1 -2-75-3-44/16 od 19.04.2016.godine, i sažetka obavještenja u Sl. glasnik BiH, Tenderske dokumentacije objavljene na portalu Javnih nabavki, proveo otvoreni postupak prikupljanja ponuda za dodjelu Ugovora o javnoj nabavci usluga izrade Akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Plana slrovođenja postupka procjene rizika, te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana, 10.05.2016.godine u 12 časova, što je konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 10.05.2016.godine. Dostavljanje

zapisnika sa otvaranja poiuda izvršeno je prema svim učesnicima postupka nabake u zakonskom roku.

Na otvaranju ponuda je konstatovano da su do zakazanog roka, 10.05.2016. godine do 10 časova, pristigle 4 (četiri) ponude, propisno adresirane i zatvorene i to ponude ponuđača:

1. EKO BEL d.o.o. Trn,Laktaši br. protokola 609704

2. Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka, br. protokola 609703

3. V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka, br.protokola 609623 i

4. JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka, br. protokola 609724

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere njihove validnosti obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Shodno navedenom zapisniku sa otvaranja ponuda Komisija je konstatovala da su se prijavila 4 (četiri) ponuđača sa vrijednostima ponuda, kako slijedi:

R.br

PONUĐAĆ

Ukupna cijena ponude sa PDVom

popust

1

2

3

4

1.

EKO BEL d.o.o. Trn, Laktaši

12.664,08

_

2.

Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka

7.839,00

-

3.

V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka

12.280,31

-

4.

JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka

6.715,80

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljnim uvidom u ponude navedenih ponuđača, Komisija je konstatovala da ponude, zadovoljavaju uslove člana 45. člana 47. člana 49. člana 52. i člana 58. ZJN BiH, kao i da su pripremljene na način kako je to ugovorni organ zahtjevao tenderskom dokumentacijom, tj. dostavljene su sve Izjave, kao i propisani Aneksi.

Ponude po ocjeni ovlaštene komisije su po pitanju predmeta nabavke ocjenjene kao ponude koje zadovoljavaju i ispunjavaju sve zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji.

Cijene svih ponuda su ispod procjenjene vrijednosti nabavke i u srazmjenom međusobnom odnosu, te nema osnova za traženje pojašnjenja visine cijene ponude, kao niti ima elemenata neprirodno niske cijene.

Na osnovu naprijed navedenog ovlaštena komisija je napravila sledeću rang listu prihvatljivih ponuda, kako u tehničkom, tako i u ekonomskom smislu:

R. br.

PONUĐAČ

Ukupna cijena ponude sa PDVom

Rang

1.

JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka

6.715,80

1

2.

Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka

7.839,00

2

3.

V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka

12.280,31

3

4.

EKO BEL d.o.o. Trn, Laktaši

12.664,08

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno utvrđenoj rang listi, ovlaštena Komisija za sprovođenje predmetne nabavke, jednoglasno je dala preporuku Ministru da donese Odluku o dodjeli Ugovora o javnoj nabavci usluga izrade Akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Plana sprovođenja postupka procjene rizika, prvorangiranom ponuđaču, NU Institut za nauku i tehnologiju RS Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 6.715,80 KM sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu, ili više odredbi ZJN i/ili podzakonskih akata, ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu, minimum 3 primjerka, na postupak u pisanoj formi/elektronski u roku od 10 (deset) dana od dana kada je primio odluku odnosno obavještenje o dodjeli ugovora. Žalba se podnosi ovom ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: