Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 11:41

Nabavka usluga izrade kreativnog koncepta i organizacije nagradne igre i vanjskog oglašavanja

Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Broj: 4989-16    

Datum: 13.06.2016. god.

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA KREATIVNI KONCEPT,

ORGANIZACIJU NAGRADNE IGRE I VANJSKO OGLAŠAVANJE

 

Obavještavamo Vas da "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka želi da odabere najpovoljnijeg ponuđača za izradu kreativnog koncepta i organizaciju nagradne igre i vanjsko oglašavanje.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac)

2. Tehnički zadatak

3. Obrazac - podaci o ponuđaču

 

II Predmet nabavke:

LOT 1 - KREATIVNI KONCEPT I ORGANIZACIJA NAGRADNE IGRE

LOT 1 - ZAKUP BILBORDA

 

Ponuđač je dužan ponuditi robu iz predmeta javnog poziva isključivo prema uslovima datim u Tehničkom zadatku za svaki od LOT-ova, koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio. Predmet nabavke je djeljiv po lotovima.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva. Ponuda će se smatrati validnom ukoliko ponuđač da ponudu za oba LOT-a iz predmeta javnog poziva, kao i ukoliko dostavi ponudu za pojedinačni LOT.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- Vrijednost ponude za Lot-1 i Lot 2 izražena u valuti ponuđača bez PDV

- ukupna vrijednost izražena u valuti ponuđača bez PDV i sa uračunatim PDV(za rezidente)

- rok realizacije

- uslovi i način plaćanja; žiralno ili doznaka; preferira se odloženo plaćanje u roku od 45-60 dana računajući od datuma izvršenja usluge

-  rok važenja ponude (ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda)

 

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe

- rješenje o registraciji firme (ovjerena fotokopija ne starija od šest (6) mjeseci)

- pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original)

- referenc lista za 2014/2015 /2016 godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje dva

 

    (2) korisnika

- pisana izjava o zadovoljstvu korisnika od najmanje 2 korisnika

- Ispunjen obrazac - podaci o ponuđaču (original).

 

V Uputstvo Ponuđaču

- Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

- Sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima Ugovor će zaključiti inicijator nabavke „Nestro-PetroPa.d Banja Luka.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 20.06.2016. godine uključujući i 20.06.2016. godine do 16.00 časova na e-mail adresu: raicevics@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti adresu ponuđača..

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa" d.o.o.

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 BANJA LUKA

 

sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA KREATIVNI KONCEPTIORGANIZACIJU NAGRADNE IGRE I VANJSKO OGLAŠAVANJE.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23.06.2016. godine do 16,00 časova

 

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

 

 „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a ta kode i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja:

Kremenović Saša

Telefon: 051 242 842

e-mail: kremenovics@optimagrupa.net

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

 

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: