Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 16:08

Nabavka usluga tehničkog pregleda novonabavljenog vozila

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BiH

Broj: 01-16-11- 1190-3/16

Datum 13.06.2016 godine

 

Predmet: Poziv za dostavu ponuda po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH -usluga tehničkog pregleda novonabavljenog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Poštovani,

U ime Službe za zajedničke poslove institucija Bosne I Hercegovine, pozivamo Vas da dostavite ponudu po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon). Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona.

 

1. Opšti podaci Ugovornog organa

1.1. Naziv i adresa Ugovornog organa: Bosna i Hercegovina, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne I Hercegovine, Trg BiH broj 1, Sarajevo.

1.2. Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Ugovornog organa IDB/J1B Ugovornog organa: 4200703820003

1.3. Broj telefona i fax-a, gdje ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za poziv za dostavu ponuda, odnosno postupak javne nabavke: telefon 033/ 284-562 i fax: 033/ 217-966.

1.4. Popis privrednih subjekata, sačinjen na temelju internog akta Ugovornog organa, koji su isključeni iz postupaka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu' sa elanom 52. Zakona ili navod da takvi subjekti ne postoje: Kod Ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke, mogu pojaviti kao ucesmci, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) Zakona.

1.5. JRJN oznaka predmeta nabavke: 71631200-2 

JRJN naziv predmeta nabavke: usruge tehnidkog pregreda novonabavljenog vozila

1.6. Vrijednost predmetne nabavke je procijenjena u iznosu do 256,41 KM bez PDV a.

 

2. Predmet nabavke

2.1. Predmet javne nabavke je pružanje usluga tehničkog pregleda novonabavljenog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne I Hercegovine.

2.2. Pružalac usluga sa kojim bude zaključen Ugovor za pružanje predmetnih usluga za Ugovorni organ će pružati ugovorene usluge, a prema pismenom zahtjevu Ugovornog organa.

2.3. Predmetne usluge odnose se na obavljanje tehničkog pregleda novonabavljenog vozila i preventivnog pregleda novonabavljenog vozila, prema specifikaciji koja se nalazi u obrascu za cijenu ponude.

2.4. Obaveze Pružaoca usluga

-Pružalac usluga sa kojim bude zaključen predmetni Ugovor je dužan da osigura fleksibilno radno vrijeme a u skladu sa pismenom narudžbenicom Ugovornog organa ; -Pružalac usluga se obavezuje da Ugovorni organ svrsta u „prioritete" prilikom pružanja usluga koje su predmet ove nabavke;

-Komunikacija koja obuhvata narudžbe, izvještaje ( rezultate] i si. između Ugovornog organa i Pružaoca usluga, u toku realizacije Ugovora će se odvijati isključivo pismenim putem (fax, e-mail i si.). Komunikacija informativnog karaktera se može odvijati usmenim putem.

-Pružalac usluga se obavezuje da će blagovremeno, kontinuirano I profesionalno obavljati predmetne usluge sa stručno osposobljenim I certifikovanim kadrom. -Pružalac usluga se obavezuje na nepromjenljivost ponuđenih cijena u toku trajanja ugovora.

2.5. Ugovorni organ predviđa zaključivanje jednog Ugovora na period do 12 (dvanaest) mjeseci od momenta potpisivanja obje ugovorene strane.

2.6. Rok plaćanja izabranom Pružaocu usluga je 30 (trideset) dana od momenta prijema fakture.

 

3. Uslovi za učešće i potrebni dokazi:

3.1. Da bi učestvovali u predmetnoj proceduri javne nabavke, ponuđači trebaju dostaviti sljedeće dokaze:

1) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 1, ovjeren i potpisan od strane Ponuđača;

2) Obrazac za ponudu , sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 2 ovjeren i potpisan od strane Ponuđača (čiji je sastavni dio i Izjava Ponuđača);

3) Obrazac povjerljivih informacija, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 3 Zahtjeva za dostavu ponuda, ovjeren i potpisan od strane Ponuđača;

4) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka c) i d) Zakona (Lična sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 4 Zahtjeva za dostavu ponuda, ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude;

5) Obrazac pismene izjave iz člana 52. Zakona sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 5 , ovjeren i potpisan od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina), ne stariji od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude;

6) Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke. Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. za ponuđače iz BIH: Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili Izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač

7)  Obrazac izjave o podugovaranju, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 6 ,ovjeren i potpisan od strane Ponuđača;

8) Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 7 ,ovjeren i potpisan od strane Ponuđača. U slučaju da Ponuđač uživa preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je uz Obrazac izjave dostaviti dokument odnosno uvjerenje kojim se potvrđuje da Ponuđač uživa preferencijalni tretman domaćeg izdat od strane nadležne institucije u formi originala ili ovjerene fotokopije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude. U slučaju da Ponuđač izjavi da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg, na ponudu istog se neće primjenjivati cjenovni preferencijalni tretman, isključivo u svrhu poređenja ponuda.

Sva priložena dokumentacija uz ponudu treba da bude originalna ili u ovjerenim kopijama, specificirana i složena, te označena rednim brojevima. Ponuda će biti odbijena u slučaju da je Ponuđač propustio da dostavi ili je dostavio pogrešne informacije na traženje u skladu sa Zakonom. Ponuđač je dužan dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju u prijavi.

 

4. Kriterij za dodjelu Ugovora

4.1. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

4.2. Pregovaranje: Ugovorni organ cijeni da u predmetnom postupku nema potrebe pregovaranja.

 

5. Način izrade i dostavljanja ponude

5.1. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

5.2. Originalna ponuda za predmetnu nabavku sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u odvojenoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom Ponuđača, na kojoj će pisati sljedeće riječi "Ponuda za pružanje usluga tehničkog pregleda novonabavljenog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne I Hercegovine"ne otvarati".

5.3. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu I mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke moraju biti izrađene na način da su vidljive 1 potvrđene potpisom ponuđača uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ( ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom) .Sve ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži štampanu literature, brošure, kataloge ili sl.koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

5.4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti.

5.5. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Alternativna ponuda nije dozvoljena.

5.6. U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponuda na način koji je određen za podnošenje ponuda na adresu Ugovornog organa sa naznakom:"Izmjena/dopuna/povlačenje ponude za nabavku usluga tehničkog pregleda novonabavljenog vozila.

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

6.1. Krajnji rok za prijem ponuda za predmetnu nabavku je najkasnije do dana 20.06.2016. godine do 14.00 sati na Protokol Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 1, 71 000 Sarajevo, do utvrđenog dana i sata. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

7. Mjesto vrijeme i otvaranja ponuda

7.1. Ugovorni organ će nakon prijema ponuda formirati Komisiju nadležnu za vođenje postupka, u skladu sa članom 8. stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN.

7.2. Komisija će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih

7.4. Nakon izvršene analize ponuda, Ugovorni organ će obavijestiti ponuđače o rezultatu postupka nabavke, a Odluku objaviti na svojoj web stranici.

 

8. Zahtjevi po pitanju jezika

8.1. Ponuda, svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

8.2. Prateći  dokumenti i štampana literatura koju dostavlja Ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom ponuda S 1 ZVaniČan preV°d odSovaraiućih poglavlja na jezik na kojem je napisana

 

9. Period važenja ponude

9.1. Ponuda koja se dostavlja mora važiti minimalno 90 dana računajući od krainiee roka za predaju ponuda.  

Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno] će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje pod ugovaraču. Ukoliko u ponudi nije identifikovan pod ugovarač, izabrani ponuđač e dužan prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost fnpr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a). U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

 

11. Dokazi o kvalifikaciji koje je obavezan dostaviti izabrani ponuđač, kao i rok u kojem je dužan dostaviti tražene dokaze:

11.1. Ugovorni organ će od ponuđača, koji bude izabran kao najpovoljniji, tražiti, putem pismenog poziva, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka nabavke, dostavi sljedeće dokaze:

Dokumenti iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) Zakona, izabrani ponuđač je obavezan dostaviti u formi originala ili ovjerenih kopija ne starijih od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude i to:

1. Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i

2. Uvjerenje nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Napomena:

- Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani Ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. Izabrani Ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

- Ukoliko ponudu dostavlja grupa Ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

- Kao dokaz za ispunjavanje uslova člana 45. stava (2) tač. c) i d) Zakona, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

12. Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, u pismenoj formi, na način i u roku koji je određen u odredbama člana 99 - 101. Zakona. Postupak ugovornog organa po žalbi utvrđen je članom 100. Zakona.

13. ANEKSI

Sljedeći aneksi su sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda:

1. Aneks   1 - Obrazac za cijenu ponude

2. Aneks   2 - Obrazac za ponudu (čiji je sastavni dio i Izjava Ponuđača)

3. Aneks   3 - Obrazac povjerljivih informacija

4. Aneks   4 - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona

5. Aneks   5 - Pismena izjava iz člana 52. Zakona

6. Aneks   6 -Obrazac izjave o podugovaranju

7. Aneks   7 -Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: