Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 13:32

Nabavka usluga angažovanja NK radnika u jami glavni sloj Rudnika Mramor u Mramoru

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-2-1186-3-218/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja ) tel. 035/287-501 i Nijaz Vuković ( za
tehnička pitanja ) tel. 035/810-230
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Angažovanje NK radnika u jami glavni sloj Rudnika „Mramor“ u Mramoru


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Angažovanje NK radnika u jami glavni sloj Rudnika „Mramor“ u Mramoru, prema tehničkoj specifikaciji - Aneks IX

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98512000-5 Usluge industrijskih radnika


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12.500 smjena

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

750000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla - Rudnik "Mramor" u Mramoru

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijke vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi plaćanja: minimalno 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da mu glavni račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za
dostavljanje ponuda
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje svih iskazanih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije (tehničkom dokumentacijom
definisan je sadržaj predmetne nabavke i potrebna oprema)
b) Uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 2 (dva) ugovora na poslovima u rudnicima uglja sa metanom i/ili opasnom
ugljenom prašinom čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na poslove opisane u tehničkoj dokumentaciji,
u posljednje 3 ( tri ) godine (2013., 2014. i 2015.g.), ukupne vrijednosti minimalno 750.000,00 KM.
c) Da je ponuđač tehnički i kadrovski osposobljen za izvršenje usluga koje su predmet nabavke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje br. 1, 75 000 Tuzla

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: