Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 10:19

(HR) Nabavka usluga podrške za priređivanje klađenja uživo

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.06.2016.

Hrvatska-Zagreb: Podatkovne usluge

2016/S 115-205120

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska Lutrija d.o.o.
27905228158
Ulica grada Vukovara 72
Služba(e) za kontakt: Sektor logistike, Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ante Ribičić
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: nabava@lutrija.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012881

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ako traženo bankovno jamstvo nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda dostavlja naručitelju isto u papirnatom obliku. Papirnati/fizički dijelovi ponude u elektroničkom obliku dostavljaju se do isteka roka za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici/zatvoreni na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži: naziv i adresu naručitelja, naziv i adresu ponuditelja, naziv predmeta nabave, broj ponude na koju se odnosi, naznaku „Dio/dijelovi ponude u elektroničkom obliku koji se dostavlja/ju odvojeno”, naznaku „Ne otvaraj”. U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
Za dijelove koji se dostavljaju odvojeno od ponude: Hrvatska Lutrija d. o. o., Urudžbeni zapisnik (prizemlje), Ulica grada Vukovara 72. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
Služba(e) za kontakt: Sektor logistike, Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ante Ribičić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16164856
E-pošta: nabava@lutrija.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.3)Glavna djelatnost

Drugo: igre na sreću

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Usluga podrške za priređivanje klađenja uživo.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sjedište naručitelja.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 576 320 HRK

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Predmet nabave je podrška za priređivanje klađenja uživo, sve sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u ovom Opisu, opsegu i količini predmeta nabave i Troškovniku u dijelu IV. ove Dokumentacije za nadmetanje.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72300000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Sukladno članku 5. stavku 1. alineji (b) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12) naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio okvirnu količinu predmeta nabave s obzirom da se za predmet nabave zbog prirode korištenja ne može unaprijed odrediti točna količina. Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupno plaćanje bez PDV-a na temelju svih ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma može biti veće ili manje od vrijednosti okvirnog sporazuma, sukladno stvarno nabavljenim količinama, ali ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 576 320 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
a. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona;
c. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
d. odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi;
e. nedostavljanja jamstva za izvršavanje okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se s rokom važenja najkraće do 18.11.2016 godine. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma: odabrani ponuditelj je dužan u roku 10 dana po stupanju na snagu okvirnog sporazuma predati naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma za slučaj povrede obveza iz okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi i to u obliku neopozive bezuvjetne bankarske garancije na poziv u iznosu 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a); bankarska garancija se izdaje na rok važenja od 25 mjeseci računajući od dana stupanja na snagu okvirnog sporazuma odnosno od početka izvršenja, pod prijetnjom raskida okvirnog sporazuma i/ili naplate jamstva za ozbiljnost ponude. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 20. Dokumentacije za nadmetanje.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koji su pravodobno dostavili zajedničku ponudu.
Zajednica ponuditelja je obvezna naznačiti člana zajednice ponuditelja koji će biti ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: A. Nekažnjavanost
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
2. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. (a) i (b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove podtočke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Obrazac izjave sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje;
B. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
2. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje Potvrda porezne uprave gospodarski subjekt u ponudi dostavlja važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje niti Potvrda porezne uprave niti jednakovrijedni dokument, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove podtočke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno;
C. Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje;
D. Izvod iz registra ili izjava gospodarskog subjekta:
— odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela,
— izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave,
— obrazloženje: dokaz je određen u skladu s člankom 70. stavkom 1. i 2. Zakona, kojim je propisano da svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,
— u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
— izjava o alatima, uređajima i tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora, kojom ponuditelj potvrđuje da će u svrhu kvalitetnog izvršenja usluga, tijekom trajanja okvirnog sporazuma, nuditi podršku za priređivanje klađenja uživo na razini:
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
A) server-side API-a, gdje se klijent jednostavno integrira u objektni model ponuditelja, bez potrebe za vlastitim parsiranjem i interpretiranjem sirovih .XML feedova;
b) real-time podatkovnog feeda koji sadržava nužne i dovoljne podatke za priređivanje igre klađenje uživo:
— obrazac Izjave sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje,
— izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, za gospodarski subjekt.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

VTU-05/16

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

22.7.2016 - 11:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

do: 18.11.2016

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 22.7.2016 - 11:00

Mjesto:

Hrvatska Lutrija d. o. o., Ulica grada Vukovara 72, HR-10000 Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

— izjava o integritetu,
— ostali dokumenti iz točke 14. ove Dokumentacije za nadmetanje. Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje,
— sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva – ESPD obrazac, objavljen kao zaseban dokument; detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

10.6.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: