Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 14:29

Nabavka usluga izvođenja geodetskih radova i usluga stručnog nadzora na lokacijama u posjedu Oružanih snaga BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-7-2-121-3-128/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Sulejman Abazović
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavke usluga izvođenja geodetskih radova i usluga stručnog nadzora na lokacijama u posjedu Oružanih snaga BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

1 Predmet javne nabavke usluga je: nabavka usluga za izvođenje geodetskih radova i nabavka usluga stručnog nadzora na
lokacijama u posjedu Oružanih snaga BiH (šifra po JRJN: 71354300-7) za potrebe MO i Oružanih snaga BiH.

Predmet javne nabavke usluga podijeljen je na LOT-ove:
LOT 1. a) Snimanje objekata visokogradnje i niskogradnje na lokacijama u posjedu Oružanih snaga BiH,u cilju pribavljanja
nedostajućih geodetskih podloga.
b) Iskolčenje granica definiranog zemljišnog obuhvata u posjedu Oružanih snaga BiH, sa ciljem provjere pribavljenih
kopija katastarskih planova sa stvarnim stanjem na terenu.
LOT 2: Stručni nadzor nad geodetskim radovima Lota 1 a) i b) ovog poziva.
Geodetski radovi LOT 1. pod a) i b), ovog Zahtjeva, vršili bi se prema opisu pozicija, kako slijedi:
a) Opis pozicije rada:


Izrada ažurne geodetske podloge (horizontalne predstave) u razmjeri 1:1000. Snimanjem obuhvatiti granicu lokacije i sve
objekte visokogradnje i niskogradnje.
Snimanje provesti na lokaciji “Gabela”Čapljina u ukupnoj površini od 33,97 ha
b) Opis pozicije rada:
Iskolčenje granica na osnovu katastarskih podataka zemljišnih obuhvata u posjedu Oružanih snaga BiH sa izradom skice
snimanja, koordinatama lomnih točaka i iskazivanje površine obuhvata dobivene iskolčenjem (radnje vršiti na osnovu
ažurnih geodetskih planova nadležnih općinskih organa, te upoređivanjem iste sa dokumentacijom iz službenih evidencija
Ministarstva obrane BiH).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71354300-7 Usluge katastarske izmjere


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Iskazano u BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Iskazano u BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Iskazano u BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98,71000 Sarajevo, sala 226

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Sulejman Abazović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke uslove tražene usluge je gospodin, Žarko
Zec, tel. 033/286-549.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Geodetski radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Geodetski radovi LOT 1. pod a) i b), ovog Zahtjeva, vršili bi se prema opisu pozicija, kako slijedi:
a) Opis pozicije rada:
Izrada ažurne geodetske podloge (horizontalne predstave) u razmjeri 1:1000. Snimanjem obuhvatiti granicu lokacije i sve
objekte visokogradnje i niskogradnje.
Snimanje provesti na lokaciji “Gabela”Čapljina u ukupnoj površini od 33,97 ha
b) Opis pozicije rada:
Iskolčenje granica na osnovu katastarskih podataka zemljišnih obuhvata u posjedu Oružanih snaga BiH sa izradom skice
snimanja, koordinatama lomnih točaka i iskazivanje površine obuhvata dobivene iskolčenjem (radnje vršiti na osnovu
ažurnih geodetskih planova nadležnih općinskih organa, te upoređivanjem iste sa dokumentacijom iz službenih evidencija
Ministarstva obrane BiH).
U cijenu uračunati sve neophodne predradnje za realizaciju posla.

Iskolčenje izvršiti na lokacijama kako slijedi:
- Kasarna „Travnik” Travnik u ukupnoj površini od 13,72 ha
- Kasarna, lokalni poligon obuke i strelište „Bilećki borci”Bileća, u ukupnoj površini od 103,62 ha
- Skladište „Kozlovac”(dio lokacije) Tuzla u ukupnoj površini od 2 ha

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71354000-4 Kartografske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

iskazano u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22222,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna OS BiH Čapljina, Tuzla, Bileća i Travnik

VI Dodatne informacije

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Sulejman Abazović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke uslove tražene usluge je gospodin, Žarko
Zec, tel. 033/286-549.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Geodetske usluge

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Geodetske usluge LOT 2., ovog Zahtjeva vršili bi se prema opisu kako slijedi:
Stručni nadzor nad geodetskim radovima za LOT 1., pod a) i b):
- Uvođenje izvođača u posao,
- Praćenje izvođenja radova u skladu sa zakonom propisanim standardima i tehničkim normativima,
- Utvrđivanje nedostataka i poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje,
- Izrada izvješća,
- Prijem geodetskih radova.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71354000-4 Kartografske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3418,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kasarna OS BiH Čapljina, Tuzla, Bileća i Travnik.

VI Dodatne informacije

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Sulejman Abazović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke uslove tražene usluge je gospodin, Žarko
Zec, tel. 033/286-549.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: