Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga projektovanja puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 94, 26.11.2012

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-564/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovačević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska pošta(e-mail):dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Brčko distrikt, Brčko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 82
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Projektovanje puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH
4/2012 (82 lota)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu besplatno preuzeti sa web stranice
www.nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija će biti
dostupna na web strabnici najkasnije od 28.11.2012 godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 26.12.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.12.2012. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.12.2012. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Navedeno u TD
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovačević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Kovacevic Miralem
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovačević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
1.Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela
lokalnog puta L-20, kroz MZ Marković Polje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.375,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta za Pariće, MZ Gorice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idej. i glavnog projekta za rek. dijela lok. puta L-7, kroz MZ
Ulice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta zamjene postojećeg kolovoza i podzemnih
instalacija u kraku Bolničke ulice, MZ Meraje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada projekta izvedenog stanja kraka ulice M.Pupina, MZ Grčica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl.projekta rekons. dijela puta za Gedžiće, MZ Skakava
Donja
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada projekta zamjene kolov. zastora na dijelu L-1 (Rahić
D.-Seonjaci).
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.111,11 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta za Šimiće, MZ Rahić
Donji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.245,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Lukićima, MZ Ulice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Franjićima, MZ
Vukšić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl. projekta zamjene asv.kol. na spoju ul. Nušićeve i Bosne
Srebrene
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta prema crkvi u MZ
Grbavica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
769,23 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za rek. kraka ulice N.Tesle, MZ
Grčica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta pored kuće P.Zakarića, MZ
Ulice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta u Andrićima, MZ Skakava
Donja
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl. projekta rekonstrukcije dijela puta u Pavlovićima, MZ
Vukšić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta Pavlovići-Djedovići, MZ
Vukšić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
745,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Tinjarima, MZ
Gorice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta za groblje, MZ
Vučilovac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta za Jakšiće, MZ Rahić
Donji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Tinjašima, MZ
Vukšić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.775,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ulice Fra Šimuna Filipovića
od br. 78 do br. 72 u MZ Klanac, L=160m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju (prosijecanje) ulice
Bašeskija od br.172 do br. 190 u MZ Broduša, L= 170m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta izgradnje (prosijecanja) ulice Rijeke IV-
lijevi krak u MZ Rijeke,L=160m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za izgradnju novoplanirane ulice na
k.č.326/91 u MZ Brod, L=200m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.282,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Nikole
Šopa od br. 54 do br. 68 u MZ Gredice, L=160m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju puta prema Zimonjićima
u MZ Potočari,L=130m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
683,76 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju puta do igrališta u MZ
Potočari, L=150m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 29
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju kraka ulice
Suljagića sokak prema Pobrićima u MZ Broduša, L=100m,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 30
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za izgradnju ulice prema Nikolićima u MZ
Potočari L= 260m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.282,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 31
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
.Izrada glavnog projekta izgradnje puta u MZ Kolobara,krak ulice
Pere Marjana do zgrade br 9A
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta proširenja postojeće raskrsnice u ulici
Trobradovića,MZ Kolobara
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 33
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ulice Ivici I
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 34
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta asfaltiranja ulice Meraje II
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.538,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 35
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta Čolića sokak, Mz Meraje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.538,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 36
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje oborinske odvodnje
Mz Grčic-Dizdaruša, III krak
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 37
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta dva autobuska stajališta sa nadstrešnicama
u Ul.Nikole Tesle,Mz Grčica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 38
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta M 1.8. -Dubrave kroz Bubanj
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 39
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u zaseoku Jurići, MZ Prijedor,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
645,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 40
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta prema Lipovcu, MZ G. Skakakava,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.837,60 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 41
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u zaseoku Anđelovići - Maroševići,
MZ Dubrave,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.068,37 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 42
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u zaseoku Tomšić- Lamešić, MZ
Dubrave,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
726,49 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 43
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta ka kući Osmanbašić Hazima u MZ
Ograđenovac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
598,29 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 44
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta prema Bešlagića polju u MZ Hukelji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 45
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u MZ Rašljani u Mahali-prema kući
Šefke Zahirovića
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 46
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u MZ Ograđenovac pored Conrama
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 47
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta prema mezarju u Brci M.Z Brka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
726,49 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 48
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta postojeće ulice Muratovića M.Z Brka,
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
811,96 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 49
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta od lokalnog puta kroz Bukovac do
zaseoka Pištalovići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 50
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta Jokići- Podarevac u MZ Gornja
Skakava
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
581,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 51
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u Gudarevici MZ Dubrave
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.025,64 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 52
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta prema kući Ive Bosankić MZ
Vitanovići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 53
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje puta u MZ Boće,
zaseok Snagići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 54
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju puta
Dubravice-Boderište
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 55
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje puta kroz zaseok
Iljini u MZ Štrepci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 56
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta u MZ Begovača
od kuće Bajrama Lukača do kuće Samida Eminovića
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 57
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog projekta za izgradnju trotoara od džamije u
Šatorovićima do kuće Avdić Hasana, MZ Šatorovići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 58
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Kličevac,
MZ Šatorovići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 59
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ceste u zaseoku
Pejići, MZ Štrepci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 60
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju mosta na rijeci
Zovičici, dionica Ratkuše u MZ Gornji Zovik
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 61
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju mosta na rijeci
Zovičici u zaseoku Redak, MZ Boće
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 62
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju pješačke staze u MZ
Boderište
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 63
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ceste u zaseoku
Kalajdžijama, MZ Štrepci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 64
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ceste u MZ Gornji
Zovik, dionica prema Antićima
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedano u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 65
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ceste u Donjem
Zoviku
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedano u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 66
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice Laze Lazarevića u Mz
D.Brezik, l 500m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedano u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 67
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za asafaltiranje ulice u novom naselju
pored igrališta u Mz Gornji Brezik , L-250 m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedano u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 68
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za asafaltiranje spoja ulica
LJ.Krsmanovića i Jure Kaštelana u Mz Donji Brezik ,L-450 m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.245,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 69
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Svetozara
Ćorovića u stambenom naselju Kolobara ,L-200 m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 70
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za izgradnju dijela ulice Branka Ćopića u
stambenom naselju - Š? ,L-50 m
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 71
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta glavne ulice u naselju Marići kod trafo
stanice u dužini 280 m, Mz Gredice 1
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 72
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Krbeti- Buzekara, u Mz
Buzekara
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.645,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 73
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta Gornji Brezik-Sandići preko Kobilića u Mz
Sandići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 74
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta od zgrade mjesne
zajednice ( Manojlovići) ka zaseoku Donji Krušik, Mz Sandići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.945,85 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 75
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta Gredice 2- Sandići ,Mz Gredice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.965,81 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 76
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta u novom stambenom naselju u Mz
Gredice 2
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 77
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta izgradnje mosta na Crnoj rijeci u Mz
Popovo polje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.145,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 78
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta od benzinske pumpe
MB RADIĆ prema groblju Crna bara u Novom naselju Brezovo
Polje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 79
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u zaseoku
Lazići,k.č.broj 1003, K.O.Brezovo Polje u Novom Naselju
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 80
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta puta prema groblju Mz Popovo Polje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 81
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Novom naselju
Obrenovići u Mz Gornji Brezik
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 82
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta mini obilaznice Čardaklije , Mz Rijeke
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
945,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
(M1-A-17360-12)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: