Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga analize Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc: dionice: Sekcija 1: Doboj jug (Karuše) - Ozimica; Sekcija 2: Poprikuše - Zenica sjever (Banlozi)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-2-1-121/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska pošta(e-mail):info@jpautoceste.ba
Internet adresa(web):www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc: dionice:
Sekcija 1: Doboj jug (Karuše) - Ozimica; Sekcija 2: Poprikuše -
Zenica sjever (Banlozi)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga "Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru
Vc: dionice: Sekcija 1: Doboj jug (Karuše)-Ozimica; Sekcija 2:
Poprikuše-Zenica sjever (Banlozi)
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
650.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Javno preduzeće Autoceste FBIH d.o.o. Mostar, Operativni ured u
Sarajevu, ulica Dubrovačka broj 6, Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 (šest) mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 31.5.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Dubrovačka broj 6, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz
pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati
naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska
dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb
Mostar i Dubrovačka 6- Sarajevo, svakim radnim danom od 9 do 16
sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska
dokumentacija će biti poslana poštom.
Iznos novčane naknade: 30,00 KM
Račun za uplatu: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH
d.d.
Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije Ref. JPAC
418-A73-12
Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić i Aida Demir za proceduralna pitanja i
Arijana Bašić za tehnička pitanja
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277922
Faks: 033277901
E-mail:h.lejla@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277922
Faks: 033277901
E-mail:h.lejla@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Dubrovačka 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277922
Faks: 033277901
E-mail:h.lejla@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
(M1-A-6683-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: