Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka dijagnostičkih usluga magnetne rezonance (MR)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
UNSKO SANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 658-1-2-3-14/13
Broj obavještenja o nabavci: 658-1-2-1-10/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO
SANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: Amel Mulalić
Adresa: V. Korpusa 10
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263067790001
Telefon: 037222971
Faks: 037222971
Elektronska pošta(e-mail):kzzobih@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance (MR)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance (MR)
osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
130.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na lokaciji dobavljača
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31.12.2013. godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-6700-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: