Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga čišćenja, odvoza i odlaganja (zbrinjavanje) mulja, šljake i otpadnih voda sa postrojenja hemijske pripreme i prerade vode

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-902/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Čišćenje, odvoz i odlaganje (zbrinjavanje) mulja, šljake i otpadnih
voda sa postrojenja hemijske pripreme i prerade vode za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno čišćenje otpadnog mulja, šljake, filterskog pijeska i
otpadnih voda kao i otpadn-fekalne vode sa Putox postrojenja i
postrojenja HPV TE Kakanj, njihov odvoz i odlaganje
(zbrinjavanje) sa planom predviđenim količinama, a sve u skladu sa
zahtjevima iz tehničke specifikacije i priloga tehničke specifikacije
koji su sastavni dio tenderske dokumentacije
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
130.687,50
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje sukcesivno u rou od 30 (trideset) dana od dana izvršenja
dijela usluga.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponuđač nije blokiran, odnosno da njegovi računi nisu bili u
blokadi u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje
da je ponuđač uveden u jedinstven registar transakcijskih računa iz
kojeg se može vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
računa.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
da je ponuđač registrovan za obavljanje poslova kakvi su ovi iz
predmetnog nadmetanja,
da ponuđač posjeduje dozvolu za aktivnosti i upravljanje otpadom i
njegovim transportom i odlaganjem,
da ponuđač raspolaže opremom koju će koristiti za obavljanje
specificiranih poslova i to: minimalno 2 specijalno opremljene
cisterne za iscrpavanje i prevoz mulja i muljevitih voda (jedinične
zapremine cca 9m3) koje su opremljene sa pumpama visokog
pritiska za proštopavanje cjevovoda, minimalno 2 kamiona za
odvoz čvrstog materijala, 3 muljne pumpe za crpanje mulja i
otpadne vode, 1 specijalnim vozilom za odvajanje ulja i vode,
da ponuđač ima na raspolaganju osoblje na izvršenju poslova koji
su predmet nabavke,
da je ponuđač vršio usluge istih ili sličnih poslova u posljednje 3
(tri) godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 14.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM sa uračunatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Velika sala Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 3. tačkom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponuđači
mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A ili se ista
može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova
tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku
dokumentaciju se uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Snjift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave troškove ponuđača u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvrđen u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju
pismenog ovlaštenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehnička pitanja: Mensur
Zakomac, 00387 32 77 10 76.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica Termo-
elektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikirić (Kancelarija br. 7-Protokol)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail:protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-7154-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: