Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Une: Bihać i Bosanska Krupa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-2-1-44/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: Kavazović Amer i Mirza Sarač
Adresa: Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska pošta(e-mail):info@voda.ba
Internet adresa(web):www.voda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istraživačke i razvojne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za
poplavna područja na slivu rijeke Une: Bihać i Bosanska Krupa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Analiza i prilagođavanje raspoloživih hidroloških podataka i
geodetskih podloga (poprečni profili, Digitalni Model
Reljefa-DMR). Izrada matematskog hidrodinamičkog modela
tečenja. Izrada mapa plavljenja i mapa rizika od poplava.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.12.2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 21.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Hamdije Čemerlića 39a, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za preuzimanje tenderske dokumentacije virmanskim
putem, se može izvršiti na ‘iro račun broj: 154-001-20001331-80
kod INTESA SANPAOLO BANKA BiH ili na blagajni Agencije
(M1-A-7029-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: