Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 955-1-2-1-6/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG
Kontakt osoba: IVAN KUTLE
Adresa: DR.JURE GRUBIŠIĆA 11
Poštanski broj: 88220
Opština/Grad: Široki Brijeg
IDB/JIB: 4272054290009
Telefon: 039704926
Faks: 039704936
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Županija Zapadnohercegovačka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis i održavanje vozila Doma zdravlja Široki Brijeg u 2013. g.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Servis i održavanje vozila Doma zdravlja Široki Brijeg u 2013. g.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
49.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kalendraska 2013. g.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:60,00 %
2. Garantni rok za usluge i ugrađene djelove, učešće:20,00 %
3. Uvijeti plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 11.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30, 00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Dr. Jure Grubišića 11 Široki Brijeg
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
-novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se na
račun:
-broj transakcijskog računa: 1610200020510069 ,Raiffeisen bank
-svrha doznake:Javna nabava-servisiranje i održavanje vozila
Doma zdravlja Široki Brijeg za 2013. g.
-dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti
uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije
-predstavnik ponuđača koji prisuistvuju otvaranju ponuda treba
imati pismeno ovlaštenje ponuđača za potpisivanje i preuzimanje
zapisnika sa javnog otvaranja ponuda.
(M1-A-7149-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: