Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka bankarskih usluga - kredit u iznosu od 7.000.000,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN
LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-2-1-53/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
Kontakt osoba: Amir Mujetić
Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263189550001
Telefon: 037318800
Faks: 037318901
Elektronska pošta(e-mail):amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa(web):www.kbbihac.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
KREDIT U IZNOSU OD 7.000.000,00 KM NA PERIOD OD
SEDAM GODINA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kredit u iznosu od 7.000.000,00 KM na period od sedam godina
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7.000.000,00 KM na period od sedam godina
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
9.200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Transakcijski račun ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
sedam godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao banku ili dostaviti
posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njegovo pravo da se
bavi određenom djelatnošću.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu,
- Izvještaj o promjenama na kapitalu za posljednje dvije godine
(Izvještaj koji se dostavlja Agenciji za bankarstvo),
- Izjava ponuđača o prihvatanju nepromjenjljive kamatne stope za
vrijeme trajanja kredita,
- Izjava ponuđača da se obrada kredita neće posebno naplaćivati
ukoliko dobije ugovor o dodjeli kredita.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sjedište ugovornog organa-sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju se vrši na ‘iro račun broj:
338-900-220-782-7195 kod UniCredit banke Sarajevo - Filijala Bihać
ZU KANTONALNA BOLNICA"DR IRFAN
LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
343-1-2-5-54/13
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: ZU Kantonalna bolnica"Dr Irfan Ljubijankić" Bihać
Contact person: Amir Mujetić
Address: Ul. Darivalca krvi, 67
Postal code: 77000
Municipality/City: Bihać
Identification number: 4263189550001
Telephone: 037318800
Fax: 037318901
E-mail:amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet address: www.kbbihac.ba
I.2. Address from njhich further information can be ob -
tained
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public subjects
I.3.b. Level of government njhere contracting authority belong to:
Cantonal level,
I.3.c. Activities of contracting authority: Health
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and In-
vestment services
II.1.a. Title of the object of the contract
Allocation of credit in the amount of 7.000.000 BAM for a period of
seven years through an open procedure.
II.1.b. Description of the object of the contract
The subject of procurement, loan in the amount of 7.000.000 KM
(BAM), Criteria for selection of bidders is acceptable offer njith the
lonjest interest rate, njhi is fixed for the duration of the agreement on
the allocation of credit. Processing of loan and other expenses re-
lated to the loan njill not be charged unless bidder gets the contract
on granting loans.
II.1.c. Total ljuantity (number of units) or scope of the contract
7.000.000 KM (BAM)
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 24.6.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is reljuired
50 KM
III.3. Time limit and place for receipt of tenders/reljuest to par-
ticipate
Date: 3.7.2013.
Time: 11:00
Address and place: ZU Kantonalna bolnica " Dr Irfan Ljubijankić"
Bihać, ulica Darivalaca krvi br. 67.
(M1-E-6852-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: