Do boljih prilika za mlade u FBiH

25.05.2022. 08:10 / Izvor: Akta.ba
Sjednica

Na tematskoj sjednici Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH "Do boljih prilika za mlade u FBiH".

Na današnjoj tematskoj sjednici Komisije za pitanja mladih Predstavničkog /Zastupničkog doma Parlamenta FBiH "Do boljih prilika za mlade u Federaciji BiH" uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, Westminster fondacije za demokratiju i Vijeća mladih FBiH, u prisustvu predstavnika i predstavnica vladinog i nevladinog sektora, nakon zasjedanja i održanih diskusija usvojeni su sljedeći Zaključci:

AKTIVIZAM, OMLADINSKO ORGANIZOVANJE I VOLONTIRANJE

 1. Zadužuje se Vlada FBiH da formira Savjet za mlade Federacije BiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 2. Zadužuje se Vlada FBiH da usvoji Strategiju prema mladima Federacije BiH, osigura sredstva za provedbu Strategije prema mladima i imenuje nadzorno međuresorno vladino radno tijelo za provedbu Strategije prema mladima.
 3. Zadužuje se Vlada FBiH da jednom godišnje predstavi izvještaj o položaju mladih, nastojanjima i aktivnostima podrške mladima u FBiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 4. Zadužuju se oba doma Parlamenta FBiH da donesu odluku o formiranju Komisije za pitanja mladih kao zajedničkog i stalnog radnog tijela u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 5. Zadužuje se Vlada FBiH da izmijeni naziv Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Federalno ministarstvo, kulture, sporta i mladih u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 6. Zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta da planira povećanje izdvajanja za Transfer za mlade sa 400.000,00 KM na 1.000.000,00 KM za 2023. godinu i navedeni iznos izdvoji u Budžetu Federacije BiH za 2023. godine, a koji će biti namijenjen za provedbu Strategije prema mladima Federacije BiH i projekte za mlade.
 7. Zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta da provede analizu efikasnosti modela omladinskog organizovanja prepoznatog kroz Zakon o mladima Federacije BiH u 2022. godini te usvoji set preporuka za poboljšanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH.
 8. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kroz izmjene i dopune Zakona o mladima Federacije BiH definira termine: omladinski rad, omladinski radnik/ca, omladinski centar, omladinski klub, neformalno obrazovanje, digitalni rad s mladima, inkluzija te uvede sistem vođenja spiskova omladinskih organizacija na nivou kantona u Federaciji BiH.
 9. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da predloži Zakon o studentskom organizovanju Federacije BiH.
 10. Zadužuje se Federalno ministarstvo pravde da kreira Vodič kroz Zakon o volontiranju Federacije BiH.
 11. Zadužuje se Vlada Federacije da uradi analizu efikasnosti provedbe Zakona o volontiranju Federacije BiH te usvoji set preporuka za poboljšanje uslova i prilika za volontiranje u FBiH.
 12. Zadužuje se Vlada Federacije BiH i Parlament Federacije BiH da uključi mlade u radna tijela i komisije pri Parlamentu i Vladi FBiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 13. Zadužuje se Vlada FBiH da donese Strategiju o promociji volontiranja u FBiH, kako bi imali koordinirani pristup volontiranju na različitim nivoima, a kako bi osigurali da je volontiranje sastavni dio lokalnih i regionalnih strategija razvoja, te da na osnovu toga ostvare odgovarajuće finansiranje i podršku.
 14. Zadužuju se Vlada FBiH i Parlament FBiH da unaprijede komunikaciju sa mladima putem web stranica i društvenih platformi, s ciljem ispitivanja mišljenja, povećanja transparentnosti i demokratičnosti.
 15. Zadužuje se Komisija za pitanja mladih ZDPFBiH da jednom godišnje organizuje  Tematsku sjednicu o mladima kako bi se pratila realizacija Zaključaka i usvojenih mjera za poboljšanje položaja mladih u FBiH.

PREPORUKE ZA KANTONALNI NIVO VLASTI

 1. Predlaže se skupštinama Srednjobosanskog kantona, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko – podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Zapadno – hercegovačkog kantona i Kantona 10 da kreiraju i usvoje strategiju prema mladima u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 2. Predlaže se Skupštini Posavskog kantona da formira Komisiju/Odbor za mlade kao stalno radno tijelo skupštine u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 3. Predlaže se skupštinama Kantona Sarajevo, Zeničko – dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko – podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Zapadno – hercegovačkog kantona i Kantona 10 da uključe i imenuju predstavnike mladih u komisije za mlade u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 4. Predlaže se skupštinama svih kantona da uključe mlade u ostala radna tijela i komisije od interesa za mlade u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 5. Uspostaviti odjele/sektora za mlade unutar nadležnog ministarstva ili vlade.
 6. Uspostaviti poziciju službenika za mlade i osigurati adekvatnu obuku i stručno usavršavanje za službenike. 
 7. Uspostaviti budžet za mlade u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.
 8. Kreirati zakonski okvir za studentsko organizovanje.

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA BRIGA O MLADIMA

 1. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da usvoji posebnu politiku stambenog zbrinjavanja mladih, odnosno socijalnog stanovanju u FBiH koja će podrazumijevati povećanje sredstava za poticaj stambenog zbrinjavanja mladih, uz preferiranje davanja podrške stambenog zbrinjavanja u mjestima gdje mladi žive i rade kao i davanje posebnog poticaja stambenog zbrinjavanja mladih deficitarnih kadrova u ruralnim sredinama.
 2. Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da uspostavi registar korisnika socijalne zaštite na nivou FBiH, a koji se odnose na mlade u dobi od 15 do navršenih 30 godina.
 3. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da kreira smjernice za uspostavu prijateljskog pristupa u pružanju zdravstvenih usluga mladima u FBiH.
 4. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da izradi postupak i kriterije za akreditaciju naučno utemeljenih programa prevencije ovisnosti, izradi registar akreditiranih programa prevencije ovisnosti te izradi kriterije za finansiranje akreditiranih programa prevencije ovisnosti i njihovu evaluaciju.
 5. Zadužuje se Federalno ministarstva zdravstva da uključi mlade u procese uspostave i izmjene zakonskih i podzakonskih akata u oblasti zdravlja mladih.
 6. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da kreira i provodi informativnu kampanju usmjerenu ka mladima sa ciljem upoznavanja sa uslugama koje im se nude u zdravstvenim ustanovama širom FBiH sa posebnim fokusom na prilike koje imaju u domovima zdravlja. 
 7. Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva pristupe izradi plana sistematskih pregleda i redovnih zdravstvenih pregleda u sistemu formalnog obrazovanja.
 8. Zadužuju se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva da izrade programe edukacije o zdravlju, samopregledu i redovitoj kontroli.
 9. Zadužuje se  Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za obavezne sistematske preglede koji će obavezno uključivati redovne preglede sa ciljem prevencije malignih oboljenja, kao što su karcinom dojke i karcinom cerviksa.
 10. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programe prevencije mentalnih oboljenja kod mladih i podrške mentalnog zdravlja mladih koji će prepoznati mlade kao ranjivu kategoriju u društvu.
 11. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programe obuke i/ili prakse za mlade psihologe unutar domova zdravlja ili centara za mentalno zdravlje, počev od 2023. godine.
 12. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programski rad udruženja korisnika iz oblasti mentalnog zdravlja.
 13. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da planira sredstva za epidemiološka istraživanja u vezi sa rizičnim ponašanjima mladih sa posebnim fokusom na bolesti ovisnosti.
 14. Zadužuje se Vlada FBiH da kreira i predloži izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH i Zakona o radu FBiH, s ciljem prepoznavanja i olakšanja ostvarivanja bolovanja roditelja djece s malignim oboljenjima.

PREPORUKE ZA KANTONALNI NIVO VLASTI

 1. Kreirati programe koji će omogućiti mladim psiholozima program obuke i/ili prakse unutar domova zdravlja ili centara za mentalno zdravlje.
 2. Kreirati prilike mladim ljudima sa psihofizickim invaliditetom da rade do 4 sata u centrima za mentalno zdravlje. 
 3. Izdvojiti sredstva za programski rad udruženja korisnika iz oblasti mentalnog zdravlja.
 4. Promovirati udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja kao priliku za dugoročno i kratkoročno volontiranje, pozvati mlade ljude da volontiraju i to uvesti u volonterske knjižice. 
 5. Otvoriti plavi telefon za ljude u krizi, koji će se finansirati na nivou općine ili kantona. 
 6.  

RAD, ZAPOŠLJAVANJE i  PREDUZETNIŠTVO

 1. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kreira i usvoji Strategiju zapošljavanja Federacije BiH koja prepoznaje karijernu orijentaciju mladih i NEET (Not in employment, education or training) skupinu mladih.
 2. Zadužuju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje da kreiraju aktivne mjere zapošljavanja usmjerene ka NEET skupini mladih i mladima sa poteškoćama u razvoju.
 3. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da uspostavi i koordinira međuinstitucionalnu i međusektorsku radnu grupu u domenu funkcionalnog zapošljavanja mladih uključujući sve nivoe vlasti u FBiH s ciljem osiguranja pune provedbe Garancije za mlade.  
 4. Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da izradi zajedničke smjernice za razvoj karijerne orijentacije i savjetovanja učenika u formalnom obrazovanju FBiH koje će uključivati kontinuirano promovisanje zapošljavanja, obrazovanje i obuke prilagođene promjenjivom ekonomskom okruženju. 
 5. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u budžetu planira finansijska sredstva za redovno istraživanje nezaposlenosti mladih, potreba, deficitarnih zanimanja, aktualnih trendova i interesa mladih, zahtjeva tržišta rada te na taj način definiše razvoj, dizajn i provedbu politika i programa za zapošljavanje mladih.
 6. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje uspostavi i provodi sistem evaluacije dugoročnog utjecaja aktivnih politika zapošljavanja mladih u svrhu utvrđivanja efikasnosti postojećih programa s posebnim fokusom na mlade.
 7. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje redizajnira programe aktivnih politika zapošljavanja mladih u skladu sa nalazima evaluacije utjecaja.
 8. Programi samozapošljavanja trebaju imati kontinuirane aktivnosti pripreme i podrške poduzetnicima kako bi se osigurao doprinos većem zapošljavanju i opstanku podržanih poslovnih poduhvata. 
 9. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži Zakon o studentskom radu Federacije BiH.
 10. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži izmjene i dopune postojećeg zakonskog okvira u svrhu prepoznavanja i regulisanja studentskog rada, i to Zakona o radu Federacije BiH, Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, Zakona o penziono – invalidskom osiguranju Federacije BiH i Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
 11. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da planira povećanje sredstava i izdvoji uvećani iznos za provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje mladih u Federaciji BiH.
 12. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži izmjene i dopune postojećeg zakonskog okvira u svrhu prepoznavanja i regulisanja samozaposlenih osoba, i to Zakona o radu Federacije BiH, Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, Zakona o penziono – invalidskom osiguranju Federacije BiH i Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
 13. Zadužuje se Vlada Federacije da uvede poreske olakšice za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih mladih izmjenom postojećih zakona o doprinosima i porezu na dohodak.
 14. Zadužuje se Vlada da unaprijedi sistem profiliranja i savjetovanja nezaposlenih osoba, te učešće u mjerama usloviti učešćem u savjetodavnom postupku i aktivnostima definisanim u individualnim planovima zapošljavanja 
 15. Diversifikovati iznose podrške prema djelatnostima i broju očekivanih i ostvarenih novih radnih mjesta za korisnike programa.
 16. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži Zakon o socijalnom poduzetništvu Federacije BiH i osigura adekvatne programe podrške jačanju socijalno poduzetničkih aktivnosti mladih i socijalnih poduzeća koja pružaju usluge za mlade ljude. 
 17. Nalaže se Federalnom zavodu za zapošljavanje da unaprijedi sistem elektronske prijave na programe zapošljavanja i samozapošljavanja i razvije kriterije za odabir korisnika programa umjesto sistema „first come first served“.
 18. Nalaže se Federalnom zavodu za zapošljavanje unaprijedi sistem informisanja mladih o prilikama za zapošljavenje.
 19. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalno ministarstvo okoliša i turizma da izdvoje više sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i turizma kao značajan potencijal za preduzetništvo i zapošljavanje te izrade programe promocije i neophodne edukacije.
 20. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da investira u preduzetnički kapacitet mladih, osiguravajući im vještine i resurse za osnivanje vlastitih biznisa, uz posebnu pažnju na ruralna područja.

Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da planira i izdvoji sredstva za reaktiviranje Fonda za studentske zajmove Federacije BiH i aktivno promoviše funkciju i ulogu Fonda.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti