STRUČNI SARADNICI ZA JAVNE NABAVKE

Izmjene Zakona o javnim nabavkama imaju direktnu posljedicu na njegovu praktičnu primjenu

16.02.2023. 10:47 / Izvor: Akta.ba
zakon o nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je objavljen u "Službeni glasnik BIH", broj 59/22 od 02.09.2022. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je objavljen u "Službeni glasnik BIH", broj 59/22 od 02.09.2022.godine. Stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Sl.glasniku BiH a primjenjuje se nakon 3 mjeseca od dana stupanja na snagu – osim odredbi 4a i 4b i člana 33 kojim se dopunjuje član 75 ZJN. 

Dakle, 10.12.2022. godine je Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BIH", broj 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu, Zakon stupio na snagu i od tog datuma su svi subjekti koji posluju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dužni da poštuju njegove odredbe.

Osnovni ciljevi donošenja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama su prezentovani u sljedećoj tabeli:

 

Vremenski okvir pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je trajao skoro 5 godina sa dinamikom aktivnosti kako slijedi:

zakon

 

Analizirajući Zakon, uočili smo da je mnogo učinjeno u dijelu povećanja transparentosti na način da se u potpunosti koristi portal javnih nabavki www.ejn.gov.ba na način da postoji:

- obaveza objavljivanja plana javnih nabavki na portalu JN bez izuzetka u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke, 

- obaveza da sve izmjene i dopune plana javnih nabavki budu izvršene na portalu JN  

- obaveza da elementi ugovora i sve njegove izmjene budu na portalu JN

- mogućnost provođenja postupka direktnog sporazuma putem portala JN 

- zabrana donošenja odluke o pokretanju postupka u pismenoj formi za direktni sporazum 

- objavljivanje obavještenja o nabavci i dodjeli ugovora za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda na portalu JN

- obavještavanje ponuđača o izjavljenoj žalbi putem portala JN

Kao najznačajniji dio Zakona predstavljamo veliki broj značajnih izmjena i novih elemenata kako slijedi:

- novi nazivi određenih instituta: oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek 

- nove definicije neprihvatljive ponude

- uvođenje potpuno nove definicije ponude – nepravilna ponuda

- član koji reguliše pitanje dinamičkog sistema kupovine;

- pravila za postupke javne nabavke koji uključuje ugovorne organe iz različitih država članica Evropske unije;

- ugovori o javnoj nabavci usluga iz Aneksa II zakona – izbrisan kompletan Anesk II dio B „starog Zakona“

- cjelokupna izmjena člana 10 koji reguliše izuzeća od primjene Zakona

- obaveza ugovornih organa da donesu interni akt o javnim nabavkama-Pravilnik o javnim nabavkama ;

- sistematizacija pozicije službenika za javne nabavke i uvođenje radnog mjesta službenika za javne nabavke uz ispunjenje posebnih uslova

- obaveza prethodne provjere tržišta; 

- obaveza podjele predmeta nabavke na lotove i obrazloženje ukoliko nabavka nije podijeljena na lotove

- precizno definisanje sadržaja plana javnih nabavki;

- izmjene u dijelu člana 45. Zakona  - osnovi za isključenje ponuđača (mogućnost samokorekcije)

- izmjene u člana 52. Zakona  - sukoba interesa (proširenje liste adresata na koje se „sukob interesa“ odnosi)

- član 75. stav (5) Zakona je potpuno novi i predstavlja jednu suštinsku izmjenu Zakona kojim se da je mogućnost izmjene ugovora tokom njegovog trajanja bez provođenja novog postupka javne nabavke, uz kumulativno ispunjenje uslova iz člana 75. stav (5) Zakona

- član koji reguliše postupke male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i direktni sporazum); 

- žalbeni postupak u smislu rokova za izjavljivanje žalbi, naknada za pokretanje žalbenog postupka, aktivne legitimacije, mogućnost upućivanja zahtjeva URŽU- za nastavak postupka i u slučaju izjavljene žalbe  (član 111.) i sl.

- Posebna obaveza ugovornog organa da pored utvrđivanja blagovremenosti, dopuštenosti, izjavljnosti žalbe od ovlaštenog lica sada utvđuje i aktivnu legitimaciju, kao jedn od uslova za postupanje po žalbi.

- Jasno propisana zakonska odredba u članu 119. –pravo na naknadu troškova u postupku JN da advokati imaju pravo na naknade u upravnim sporovima u neprocjenjivim predmetima

- Uvođenje elektronskih nabavki u narednom periodu 

- Preuzete obaveze sudova da odluke po tužbi donose u roku od 60 dana od dana prijema tužbe(efikasnija sudska zaštita).

Sa druge strane, praktična primjena Zakona je pokazala određene manjakvosti istog u smislu:

- izostavljanja određenih članova koji su bili integralni dio "starog Zakona" (npr. Izuzeće po članu 10. pod d) "starog Zakona" nije prenesen u Zakon, 

- članova Zakona koji su ostali a koji ne korespondiraju sa određenim izmjenama (npr. član 69. Zakona u odnosu na nove definicije neprihvatljive i nepravilne ponude i sl.), 

- da neki članovi Direktiva EU 24/2014  nisu u potpunosti preneseni (npr. u član 15. stav (6) Zakona nije prenesen kompletan član Direktive i sl.). 

Sve navedeno (i pozitivne izmjene Zakona i manjkavosti istog ) ima direktnu posljedicu na praktičnu primjenu Zakona ali nadamo se da će, obzirom na započeti proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i dobijenog kandidatskog statusa, postojati obaveza daljnjeg usaglašavanja Zakona sa praskom EU a sve u cilju donošenja potpuno novog Zakona o javnim nabavkama koji bio bi u potpunosti usklađen sa direktivama EU koji regulišu oblast javnih nabavki.

Za Akta.ba pišu: 

Amina Malkić, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u "JP BH POŠTA " d.o.o.

Zlatko Lazović, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u "JP BH POŠTA" d.o.o.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti