Do sada ukupno 44

Pogledajte koji nosioci javnih funkcija u KS su dali ostavke zbog sukoba interesa

19.05.2023. 15:14 / Izvor: Akta.ba
sukob interesa

Ostavke su podnijela do sada ukupno 44 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Devet nosilaca javnih funkcija podnijelo je ostavke zbog sukoba interesa tokom aprila i maja 2023. godine čime je nastavljen trend podnošenja ostavki zbog zabrane obavljanja duplih funkcija koja je propisana Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Ostavke su podnijela do sada ukupno 44 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Sve ostavke su podnesene prije nego što je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo okončao postupke za utvrđivanje sukoba interesa. Zbog podnošenja ostavki, Ured do sada nije kaznio ni jednog nosioca javne funkcije zbog sukoba interesa.

"Ured nije imao potrebu da izriče sankcije jer su do sada svi nosioci javnih funkcija podnijeli ostavke prije nego što je Ured okončao postupke. To pokazuje da su nosioci javnih funkcija svjesni da u Kantonu Sarajevo više nije moguće obavljati dvije javne funkcije istovremeno jer će biti sankcionisani “, kaže šef Ureda Erduan Kafedžić.

Nosioci javnih funkcija su najviše ostavki podnijeli na funkcije u upravnim i nadzornim odborima u javnim institucijama. Najveći broj ostavki podnesen je u januaru 2023. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. Trend podnošenja ostavki nastavljen je i u narednim mjesecima.

Kafedžić ističe kako je značajan broj nosilaca javnih funkcija podnio ostavke i prije nego što je Ured počeo provoditi postupke za utvrđivanje sukoba interesa u njihovim slučajevima.

"Nosioci javnih funkcija redovno kontaktiraju Ured i traže naše mišljenje o tome da li će biti u sukobu interesa ukoliko stupe na neku javnu funkciju. Mi redovno odgovaramo na takve upite i pomažemo im da izbjegnu situaciju da moraju podnositi ostavke ili biti kažnjeni. Nosioci javnih funkcija shvataju da Ured efikasno i nepristrasno provodi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo te da ni jedan slučaj potencijalnog sukoba interesa neće ostati neispitan“, pojašnjava Kafedžić.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, koji je stupio na snagu 1. januara 2023. godine, proširio je nadležnosti Ureda na upravljanje sukobom interesa i zaštitu prijavitelja korupcije, te je formalizirao ulogu Ureda u uspostavljanju planova integriteta svih javnih institucija u Kantonu Sarajevo.

Prema ovom zakonu, nosiocu javne funkcije zabranjeno je da obavlja više od jedne javne funkcije u organima vlasti na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i opština na teritoriji Kantona Sarajevo, kao i na svim nivoima vlasti u BiH. Nosilac javne funkcije dužan je da podnese ostavku ili na drugi način odstupi od nespojive funkcije u roku od 30 dana nakon preuzimanja zadnje nespojive funkcije.

Zakonom je propisano da je Ured nadležan za sve slučajeve utvrđivanja sukoba interesa i ovlašten da donosi odluku o utvrđenom sukobu interesa, naloži nosiocu javne funkcije da podnese ostavku ili da odstupi sa funkcije, predloži nadležnom organu razrješenje nosioca javne funkcije koji nije 
postupio po nalogu Ureda, kao i da izriče sankcije i daje mišljenja o postojanju sukoba interesa.

Lista u nastavku:

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO NOSIOCI JAVNIH FUNKCIJA KOJI SU PODNIJELI OSTAVKE SA JAVNIH

FUNKCIJA I URED OBAVIJESTILI O PODNESENIM OSTAVKAMA

1. Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo, 10.10.2022. godine – razriješen sa funkcije,

2. Tea Kulenović, vijećnica u Općinskom vijeću, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom stambenom fondu Kantona Sarajevo, 30.12.2022. godine (Ured informisan o ostavci putem Obrasca za prijavu imovine)– zatražena informacija o postupanju po ostavci,

3. Sulejman Haljevac, vijećnik u Općinskom vijeću, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU Zavod Pazarić, 05.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

4. Amir Hadžić, člana Nadzornog odbora u JU “Muzej Sarajeva“, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU “MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“, 27.02.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

5. Mirsada Muminović, članica Nadzornog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU “Pozorište mladih“ Sarajevo, 11.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

6. Mersida Bučan, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora u JU “Kamerni teatar 55“, 06.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

7. Minela Fatić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, 11.01.2023. godine,– zatražena informacija o postupanju po ostavci,

8. Fahrudin Strojil, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora ispred ustanove u JU ,,Sarajevska Filharmonija“, 13.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

9. Selmir Hadžić, predsjednik Udruženja, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i sa javne funkcije supervizora, 16.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

10. Lejla Hasanbegović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU “MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“, 13.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,

11. Mirsada Škrijelj, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 12.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

12. Amina Ćenanović Sadiković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU „Collegium artisticum“, 18.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

13. Zarfa Berković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, 13.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,

14. Salko Polimac, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, 26.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,

15. Hidajet Porić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Upravnog odbora JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, 26.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,

16. Aida Hajrić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ Umihana Čuvidina, 24.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

17. Aida Ožegović, vijećnica u Općinskom vijeću, podnijela ostavku na javnu funkciju direktorice JU OŠ Grbavica II, 24.01.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješena sa funkcije,

18. Aleksandar Seksan, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU „Narodno pozorište“ Sarajevo, 07.02.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

19. Amer Mudželet, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora JU „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ Sarajevo, 08.02.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

20. Belma Kapo, podnijela ostavku na javnu funkciju vijećnice u Općinskom vijeću 18.01.2023. godine i na javnu funkciju članice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnijela ostavku 24.03.2023. godine – razriješena sa funkcija,

21. Amila Taljanović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU ,,Biblioteka Sarajeva“, 24.02.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

22. Igor Radovanović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU ,,Biblioteka Sarajeva“ ili na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU ,,Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa“ Sarajevo. 03.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

23. Maja Anzulović, podnijela ostavku na javnu funkciju potpredsjednice Komisije za poboljšanje statusa građana treće životne dobi u Općinskom vijeću Općine Centar, 20.03.2023. godine – razriješena sa funkcije,

24. Ermin Panjeta, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj u Gradu Sarajevo, 20.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

25. Zumreta Jeina, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Nadzornog odbora JU ,,Djeca Sarajeva“ i predsjednice Skupštine Udruženja defektologa, edukatorarehabilitatora ,,STOL“, 27.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavkama,

26. Selma Dalipagić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Narodno pozorište, 10.02.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

27. Jasmina Fazlić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ ,,Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, 22.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

28. Zlatan Velić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za statut i propise u Općini Centar, 23.03.2023. godine – razriješen sa funkcije,

29. Sena Bandić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU Srednja medicinska škola, 21.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

30. Edin Mujkanović, podnio ostavku na javne funkcije supervizora, predsjednika Školskog odbora JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj „Mjedenica“ i predsjednika Školskog odbora u JU ,,Fatima Gunić“, 23.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavkama,

31. Almir Kardaš, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Općine Hadžići, 29.03.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

32. Fikreta Nazifović, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Školskog odbora JU OŠ “Zahid Baručija“, 04.04.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

33. Kenan Magoda, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, podnio ostavku na funkciju predsjedavajućeg Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, 07.04.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

34. Abel Baltić, direktor JU “Dom zdravlja“ Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, 10.03.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

35. Lejla Khattab, direktorica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova,podnijela ostavku na funkciju vijećnice u Općinskom vijeću Centar Sarajevo Sarajevo, 14.04.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

36. Zlatko Mijatović, ministar privrede Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora u KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, 28.03.2023. godine – razriješen sa funkcije,

37. Jasmin Terović, direktor KJKP “Tržnice pijace“ d.o.o. Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za poslovne prostore u Općini Centar Sarajevo, 18.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješen sa funkcije,

38. Samir Fazlić, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za društvene djelatnosti u Gradu Sarajevo, 16.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

39. Hamdija Hasanović, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo, 17.03.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

40. Maida Gabela, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Komisije za jednakopravnost spolova Grada Sarajevo, 28.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

41. Ibrahim Muharemović, podnio ostavku na javnu funkciju člana/predsjednika Školskog odbora JU OŠ “Saburina“, 05.05.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

42. Asmir Merdžanović, član Komisije za sigurnost u Skupštini Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za pitanja mladih u Gradu Sarajevo, februar. 2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

43. Amra Zulfikarpašić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Upravnog odbora JU “Colegium artisticum“ Sarajevo, 04.05.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

44. Suada Pašić, članica Komisije za boračka pitanja u Općini Centar, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Komisije za boračka pitanja u Skupštini Kantona Sarajevo, 12.05.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti