(izmjena) Pripremni radovi za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla - prva faza

Datum objave:24.07.2019. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2019.

Javno preduzeće                                                          

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE                                      

 d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 23 -07- 2019

Broj: 07-221569/19

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2018.godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za izvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla - prva faza, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 10050345 je:

Grupa ponuđača:

ITC Zenica d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.đ. Prijedor i Integral Inženjering a.d. Laktaši

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-01-07-1-1264-18/19 od 27.06.2019.godine žalba žalitelja - grupe ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši se usvaja i poništava se Odluka o poništenju, broj: 07-14232/19 od 08.05.2019.godine i predmet se vraća na ponovni postupak. Tačkom 3. dispozitiva navedenog Rješenja navedeno je i da će taj organ "u predmetnom postupka pokrenuti prekršajni postupak".

U skladu sa navedenim Rješenjem, ovaj ugovorni organ je proveo ponovni postupak ocjene ponuda uvažavajući stavove Ureda za razmatranje žalbi BiH iz navedenog Rješenja, te u ponovnom postupku utvrdio daje, na osnovu utvrđenog kriterija "najniža cijena", najpovoljnija ponuda grupe ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši sa ukupnom cijenom ponude od 17.999.998,74 KM (bez PDV-a).

 

U ponovnom postupku ovaj ugovorni organ je utvrdio da sljedeći ponuđači nisu produžili validnost svojih ponuda u predmetnom postupku javne nabavke:

1. Grupa ponuđača: Tehnograd d.o.o. Tuzla, Eurco d.d. Vinkovci - Hrvatska i Balegem d.o.o. Gradačac,

2. Ponuđač HP Investing d.o.o. Mostar

3. Grupa ponuđača: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HIH d.o.o. Živinice

4. Grupa ponuđača: Energoinvest d.d. Sarajevo, TOM-CAT d.o.o. Tuzla, Bosman d.o.o. Sarajevo i EKO- TEH d.o.o. Sarajevo

5. Grupa ponuđača: BBM d.o.o. Sarajevo, Hering d.d. Široki Brijeg, Cestotehnik d.o.o. Tuzla, Ergas d.o.o. Sarajevo, Pušina d.o.o. Grude i Rudar d.o.o. Tuzla,

te su ponude prednje navedenih ponuđača smatraju nevažećim i iste nisu uzete u razmatranje u ponovnom postupku ocjene ponuda.

Naime, ovaj ugovorni organ je u toku predmetnog postupka javne nabavke u tri navrata pisanim putem zahtijevao od svih ponuđača da produže opcije svoje ponude i bankarske garancije za ozbiljnost i osiguranje ponude i to :

- dana: 13.08.2018. godine dopisom broj: 01-3-22589/18,

- dana: 22.10.2018. godine dopisom broj: 01-3-29356/18 i

- dana: 19.12.2018. godine dopisom broj: 01-3-36429/18.

Prednje navedenih pet ponuđača nije u ostavljenim rokovima produžio validnost svojih ponuda. Obzirom na prednje izneseno, u ponovnom postupku je izvršena ocjena prihvatljivosti ponuda koje su važeće, odnosno ponuđača koji su produžili opcije svojih ponuda po zahtjevu ovog ugovornog organa, a to su:

1. Grupa ponuđača: Jata Group d.o.o. Srebrenik, Roading d.o.o. Gračanica, Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok, Putovi d.o.o. Grude, Gradnja 1 d.o.o. Tešanj i Regeneracija d.o.o. Velika Kiaduša,

2. Grupa ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši

 

Ponuda Grupe ponuđača: Jata Group d.o.o. Srebrenik, Roading d.o.o. Gračanica, Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok, Putovi d.o.o. Grude, Gradnja 1 d.o.o. Tešanj i Regeneracija d.o.o. Velika Kiaduša ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga:

Pošto nije bilo žalbe na Odluku o poništenju broj: 07-14232/19 od 08.05.2019.~godine, od strane ovog Ponuđača, a postupajući po uputama i stavovima Ureda za razmatranje žalbi BiH o neprihvatljivosti ponuda ponuđača koji su izneseni u Rješenju, broj: JN2-01-07-1-383-10/18 od 28.08.2018.godine (po prvoj žalbi ponuđača Konzorcij: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši), ovaj ugovorni organ je u predmetnom ponovnom postupku zadržao ocjenu ponude grupe ponuđača Jata Group d.o.o. Srebrenik, Roading d.o.o. Gračanica, Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok, Putovi d.o.o. Grude, Gradnja 1 d.o.o. Tešanj i Regeneracija d.o.o. Velika Kiaduša kao neprihvatljivu iz sljedećih razloga:

- Na strani 33. ponude navedene grupe ponuđača nalazi se obrazac za ponudu (Aneks 2) u kojem nisu upisane adrese ponuđača kao ni naznaka koje predstavnik navedene grupe ponuđača.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"Ugovorni organ zanemaruje bitnu činjenicu, da u ovom konkretnom slučaju "ponuđač" nije individualni pravni subjekt da se identifikuje sa pojedinačnih dokumenata, odnosno memoranduma, nego se ovdje radi o slobodnom voljom udruživanjem grupe pravnih subjekata na ovom projektu u "Grupu" koja se u smislu identifikacije na Aneksu 2 mora identifikovati kao "Grupa" sa svim zahtijevanim podacima u Aneksu 2, u suprotnom formalno-pravno kod identifikacije u Aneksu 2, ne zna se ko je ponuđač što čini ponudu nepotpunom. Zbog toga je Ugovorni organ tačkom 5.11. tenderske dokumentacije zahtijevao: "Ponuđač je obavezan popuniti Obrazac za ponudu (Aneks 2), te je žalbeni navod osnovan"".

- Na strani 86. ponude grupe ponuđača nije upisan datum i mjesto u Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN BiH.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"Ugovorni organ proizvoljno ocjenjuje-kako to navodi "nije od uticaja za ocjenu prihvatljivosti iste", na ovaj način se narušava princip jednakosti i transparentnosti svih ponuđača, te u skladu sa navedenim žalbeni navodje osnovan u dijelu koji se odnosi na Izjavu iz člana 47."

- Na strani 710. ponude grupe ponuđača nalazi se Izjava o ispunjenosti iz člana 45., Aneks 4, kao i u Aneksu 5 na kojima potpuno nedostaje tekst izjave koji se odnosi na "Službenom glasniku BiH" broj:". Član grupe ponuđača je računarski popunjavao dati obrazac i izvršio njegovu korekciju, tako što je izostavio dio teksta.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

" Članom 53. stav (4) je jasno definisano da formu obrazaca propisuje Agencija za javne nabavke i da bilo kakve promjene obrazaca nisu dozvoljene, te je žalbeni navod osnovan."

- U Izjavama iz članova 45, 47, 52 ZJN BiH kod člana grupe ponuđača REGENERACIJA d.o.o. nije upisan položaj lica koji daje Izjave.

Ured za razmatranje žalbi nije prihvatio izjašnjenje ugovornog organa na prednje navedeni žalbeni navod ponuđača, već je naveo da "propisivanjem navedenog tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je dužan slijediti i ostati dosljedan da samo onako kako je zahtijevao mogao je i prihvatiti, te je navedeni žalbeni navod osnovan."

- Na stranicama: a) od 1049 do 1083. ponude nalazi se katalog proizvođača "Amiantit" Flowtite Pipe Systems Gravity Sewer koji je napisan na engleskom jeziku, b) na stranicama od 1084 do 1123 nalazi se katalog proizvođača "Amiantit" Flowtite Pipe Systems Potable Water koji je napisan na engleskom jeziku dakle nijedan od navedena dva kataloga nisu prevedena na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi BiH (zvaničan prevod od strane sudskog tumača).

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"Na sve navedeno ovaj organ ističe da odabarana grupa ponuđača JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ROADING do.o. Gračanica, RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, PUTOVId.o.o. Grude, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj i REGENERACIJA d.o.o. Velika Kiaduša, nedostavljanjem zvaničnog prevoda kataloga na jednom od službenih jezika u BiH, u pogledu zahtjeva tehnička sposobnost ponuđača, iz tačke 5.4. odnosno zahtjeva Ugovornog organa navedenog na strani 150/197, nije ispunila zahtjev tehničke sposobnosti....".

- U ponudi odabrane grupe ponuđača JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ROADING d.o.o. Gračanica, RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, PUTOVI d.o.o. Grude, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj i REGENERACIJA d.o.o. Velika Kiaduša, dvije stranice su numerisane pod istim brojem 1057.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"...Ako u nizu stranica imamo numerisane stranice "....1056;1057;1057;1058..." nedvosmisleno se zaključuje da u nizu imamo jednu stranicu viška, dakle u ponudi ne postoji kontinuitet stranica i cjelovitost ponude, te je navedeni žalbeni navod osnovan."

- Na stranicama 1221 i 1270 vršene su korekcije stranica bez navođenja datuma i potpisa. Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

".....Grupa ponuđača izvršila je korekciju numeracije stranica i istu nije ovjerila i parafirala što je Ugovorni organ potpuno zanemario, čime je prekršen član 18. stav (1) tačka m) Uputstvaza pripremu modela tenderske dokumentacije ponuda, te je žalbeni navod osnovan."

- U okviru priložene atestno-tehničke dokumentacije (atesti, certifikati, katalozi) grupa ponuđača je dostavila dva proizvođača cijevi, i to:

a) HOBAS poliesterske cijevi za pitku vodu DN 500 i 8000 i drenažne cijevi DN 1500 i DN 2000

b) AMIANTIT cijevi za pitku vodu DN 500 i DN 800 i drenažne cijevi DN 1500 i DN 2000.

~ Katalog proizvođača AMIANTIT koji je dostavljen u ponudi nije preveden na jedan od službenih jezika u BiH.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"Ovaj organ ističe da odabrana grupa ponuđača JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ROADING d.o.o. Gračanica, RIAL-ŠPED do.o. Doboj Istok, PUTOVI d.o.o. Grude, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj i REGENERA CI JA do.o. Velika Kladuša, nedostavljanjem zvaničnog prevoda kataloga na jednom od službenih jezika u BiH, u pogledu zahtjeva tehnička sposobnost ponuđača iz 5.4., odnosno zahtjeva Ugovornog organa navedenog na strani 150/197, nije ispunila zahtjev tehničke sposobnosti..., te je na osnovu svega navedenog žalbeni navod osnovan."

- Na Obrascu - spisak ključnog osoblja za realizaciju ugovora nalazi se Igor Dukić za kojeg je dostavljena diploma i uvjerenje o položenom stručnom ispitu isprintano u boji bez ovjere nadležnog organa uprave ili notara.

Za svakog od članova sa spiska ključnog osoblja potrebno je dostaviti: biografiju (CV), ovjerenu kopiju diplome i ovjerenu kopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Ured za razmatranje žalbi je usvojio navod ponuđača, te je naveo da "obzirom da se nalazi na listi ključnih osoba, u slučaju da Grupa zaključi ugovor, nesmetano može angažovati navedeno lice na projektu tako da je ugovorni organ bio u obavezi uzeti u razmatranje svu dostavljenu dokumentaciju, onako kako je i propisano tenderskom dokumentacijom."

- Dostavljeni su ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji u pogledu angažovanja potrebnog ključnog osoblja, odnosno ugovori su zaključeni sa pravnim licima, a ne sa osobama koje trebaju biti angažirane, odnosno iz ugovora se jasno ne vidi o kojim licima je riječ, a ključno osoblje je jedan od bitnih uslova kvalifikacije. Iz navedenog jasno proizilazi da odabrana grupa ponuđača nije postupila u skladu sa tačkom 6.7. podtačka b) pod 2 tenderske dokumentacije.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

"...ugovorni organ je dužan da se pridržava propisanog tenderskom dokumentacijom te da cijeni sve priloženo u ponudama, a ne da izvlači zaključke "relevantan/dokument irelevantan", te je žalbeni navod osnovan.

- Na strani 357.ponude u dijelu Ugovora - Ugovorne strane upisano je samo Jata d.o.o. Srebrenik bez navođenja ostalih članova konzorcija.

Stav Ureda za razmatranje žalbi o navedenom propustu glasi:

". S obzirom da se na dijelu Ugovorne strane "ponuđač" nalazi samo naziv Jata d.o.o. Srebrenik,

odnosno ne navode se imena preduzeća koja čine Grupu ponuđača iz čega proizilazi činjenica da grupa ponuđača: JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ROADING do.o. Gračanica, RIAL-ŠPED do.o. Doboj Istok, PUTOVI do.o. Grude, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj i REGENERAC1JA d.o.o. Velika Kladuša nije dostavila Nacrt ugovora u skladu sa propisanim, te je navedeni žalbeni navod osnovan."

Pored gore navedenih razloga neprihvatljivosti ponude, komisija za ocjenu ponuda je navela i dodatne razloge neprihvatljivosti ponude grupe ponuđača: JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ROADING d.o.o. Gračanica, RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, PUTOVI d.o.o. Grude, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj i REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, i to:

- GEOLOG SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM I 5 GODINA ISKUSTVA BAVLJENJA GEOTEHNIKOM

U tenderskoj dokumentaciji, na strani 11/197 u tački 6.6. b) 2. gdje se traže dokazi za minimalnu tehničku i profesionalnu sposobnost, tražene su obrazovne i stručne kvalifikacije ključnog osoblja.

 

U alineji 4, za diplomiranog inžinjera geologije (VII) stepen sa položenim stručnim ispitom i minimalno 5 godina radnog iskustva u oblasti geotehnike, ponuđač je trebao predložiti diplomiranog inžinjera geologije (VII stepen) sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet godina radnog iskustva u oblasti geotehnike.

Predloženi Inžinjer sa 5 godina iskustva bavljenja geotehnikom Ponuđača u svojoj karijeri ima raznovrsno iskustvo u oblasti geologije, rudarstva, izradu brojnih studija i procjena, ali nema traženo 5-godišnje iskustvo u bavljenju geotehnikom. Naime, u dijelu ponude od strane 156 do strane 169 se vide podaci i biografija predloženog izvršioca. Dakle, u ponudi se ne može naći traženo iskustvo predloženog izvršioca. Ponuđač je propustio da dostavi dokaze o iskustvu tražene tenderskom dokumentacijom. Prema tački 5.2. tenderske dokumentacije na strani 5/197: „Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

- NEPOVRATNI PROTIV-UDARNI VENTIL

U tenderskoj dokumentaciji, na strani 151/197, navedene su tehničke karakteristike i norme specifikacije koje treba da zadovolji između ostalih i Nepovratni protu-udarni ventili (str. 152/197): „Materijal tijela, klapni i poklopca od daktilnog Ij/ž. EN-GJS-500/7prema EN1563; metalno nasjedanje CC491.K prema EN1982; osovine od nehrđajućeg čelika 1.430 prema EN10088, brtve od EP DM gube; koroziona zaštita izvana i iznutra epoksidna smola min. 250 jxm u skladu sa DIN 30677-2 i DIN 3476 uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662 i GSK smjernica; kao A VK serija 641/21" ili ekvivalent.

Obavezno priložiti GSK certifikat, za nuđeni proizvod od proizvođača, kao dokaz kvaliteta." U ponudi grupe ponuđača JATA i ostali, nigdje se ne mogu naći navedeni podaci da se nude i nepovratni protuudarni ventili sa pripadajućim certifikatima, ni dokazi o zahtjevanim normama iz tenderske dokumentacije

Prema tački 5.2. tenderske dokumentacije na strani 5/197: „Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. "

- REVIZIONI ŠAHTOVI

U tenderskoj dokumentaciji, na strani 99/197, navedeni su zahtjevi za kvalitet cijevi, fazonskih komada i ventila.

„Za sav isporučeni cijevni materijal mora se dokazati kvalitet i tehničku usklađenost ponuđenih proizvoda sa traženim normama iz specifikacije materiala za vodovodne poliesterske cijevi DN 500, DN 800 mm, nazivne krutosti SN 50 i nazivnog pritiska PN 6, pripadajuće fazonske komade i ventile i kanalizacione poliesterske cijevi DN 1500 SN 5000 i reviziona okna." Grupa ponuđača je u ponudi dostavila kataloge tri vrste revizionih okana:

1. Na strani 1269 je dat katalog revizionih okana proizvođača Regeneracija d.o.o. Velika Kiaduša.

2. Na strani 1260 i strani 1222 je dat katalog revizionih okana proizvođača Hobas.

3. Na strani 1080 je dat katalog revizionih okana proizvođača Flowtite.

 

Ovo dovodi do zabune u pogledu ponuđenog materijala i cijene koja se nudi. Naime, cijene na tržištu od proizvođača Hobas, Regeneracija i Flowtite su potpuno različite, zbog čega nije jasno od kojeg proizvođača se konkretno nude cijevi. Stoga, ovo smatramo alternativnim ponudama, što je razlog za odbacivanje ponude, prema tački 4.5., strana 4/197, koja glasi: "Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude: „Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Dostavljanje

osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda, od jednog ponuđača, je razlog za odbijanje te ponude

Za Hobas i Flowtite revizona okna Ponuđač nije priložio dokaze o kvalitetu tražene tenderskom dokumentacijom. Na strani 99/197 tenderske dokumentacije navedeno je: „2.3. ZAHTJEVI ZA KVALITET CIJEVI, FAZONSKIH KOMADA I VENTILA

„Za sav isporučeni cijevni materijal mora se dokazati kvalitet i tehničku usklađenost ponuđenih proizvoda sa traženim normama iz specifikacije materiala za vodovodne poliesterske cijevi DN 500, DN 800 mm, nazivne krutosti SN 50 i nazivnog pritiska PN 6, pripadajuće fazonske komade i ventile i kanalizacione poliesterske cijevi DN 1500 SN 5000 i reviziona okna.

2. Za kanalizacione poliesterske (GRP) cijevi DN 1500 mm, SN 5000 i reviziona okna:

- Certifikat da su cijevi DN 1500 mm proizvedene u skladu sa DIN EN 1610 i AWWA C 950 standardom;

- Certifikat/Potvrdu izdatu od strane nadležnog tijela da reviziona okna ispunjavaju zahtjeve prema EN 15383+A1; EN 1228 kao i EN 476 normama.

Prema tački 5.2. tenderske dokumentacije na strani 5/197: „Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive." Naime, ponuđač je dostavio samo manjkavu Izjavu o usklađenosti (od proizvođača) za reviziono okno od Regeneracije od strane 1268, kojoj nedostaje prilog koji se navodi u Hrvatskoj tehničkoj ocjeni pod brojem HTO 15/003, izdatoj od stane IGH d.d. Oba navedena dokumenta nisu originali i nisu ovjerena od nadležnog organa. Uvidom u dostavljeni dokaz pod nazivom HTO 15/003, na strani 1267 ponude, utvrđeno je da ponuđač nije dostavio certifikat da reviziona okna zadovoljavaju tražene uslove. Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša nije nadležno tijelo za izdavanje certifikata, što je traženo na strani 99/197 tačka 2.3, dio 2 da reviziona okna ispunjavaju zahtjeve prema EN 15383+A1; EN 1228 kao i EN 476 normama. Iz potvrde HTO 003/15 se ne vidi da reviziona okna ispunjavanju zahtjeve prema EN 15383+A1; EN 1228 kao i EN 476 normama.

Ponuđač je propustio da dostavi dokaze o kvalitetu tražene tenderskom dokumentacijom.

- CERTIFIKAT DIN EN 1610 I AWWA C950 ZA KANALIZACIONE POLIESTERSKE (GRP) CIJEVI DN 1500 mm SN 50001 REVIZIONA OKNA

U tački 2.3. ZAHTJEVI ZA KVALITET CIJEVI, FAZONSKIH KOMADA I VENTILA (STR. 99/197 tenderske dokumentacije) traženo je da se:

„Za sav isporučeni cijevni materijal mora se dokazati kvalitet i tehničku usklađenost ponuđenih proizvoda sa traženim normama iz specifikacije materiala za vodovodne poliesterske cijevi DN 500, DN 800 mm, nazivne krutosti SN 50 i nazivnog pritiska PN 6, pripadajuće fazonske komade i ventile i kanalizacione poliesterske cijevi DN 1500 SN 5000 i reviziona okna.

"Kvalitet i tehničku usklađenost ponuđenih proizvoda sa traženim normama iz specifikacije materijala za cijevi DN500 mm, DN800 mm i DN 1500 mm, fazonske komade i ventile potrebno je dokazati sljedećim certifikatima i potvrdama:

2. Za kanalizacionie poliesterske (GRP) cijevi DN 1500 mm SN 5000 i reviziona okna:

- Cerftifikat da su cijevi DN 1500 mm proizvedene u skladu sa DIN EN 1610 i A WWA C 950 standardom;

- Certifikat / Potvrdu izdat od nadležnog tijela da reviziona okna ispunjavaju zahtjeve prema EN 15383+A1; EN 1228 kao i EN 476 normama. "

Iz ponude grupe ponuđača JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, Roading d.o.o. Gračanica, RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, PUTOVI Grude, Gradnja 1 d.o.o. Tešanj, Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša može se jasno

i nedvosmisleno zaključiti da ponuđač nije dostavio zahtijevane Certifikate u skladu sa DIN EN 1610 i AWWA C950 standardom za kanalizacione poliesterske (GRP) cijevi DN 1500 mm SN 5000 i reviziona okna, što direktno dovodi do eliminacije ponuđača u skladu sa tačkom 5.2 Tenderske dokumentacije. Naime, na strani 5/197: „ Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. "

Ponuda Grupe ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši:

U daljem tekstu navedeni su stavovi Ureda za razmatranje žalbi izneseni u Rješenju br. JN2-01-07-1- 1264-18/19 od 27.06.2019. godine vezano za navode ovog ugovornog organa o neprihvatljivosti ponude navedenog ponuđača, a koji su navedeni u Odluci o poništenju broj: 07-14232/19 od 08.05.2019. godine:

1. Rukovodilac gradilišta

URŽ u svom rješenju navodi: „Te je navedeni žalbeni navod osnovan daje žalitelj dostavio sve dokaze str. ponude 381., 383., 385., koji su zahtijevani tačkom 6.6. n) pod rednim brojem 2. (str.l 1/197 TD), koji se odnose za rukovodioca gradilišta."

2. Geolog sa pet godina iskustva u oblasti geotehnike

URŽ u svom rješenju navodi: „Te je navedeni žalbeni navod osnovan da je žalitelj dostavio sve dokaze str. ponude 424., 427., 430., koji su zahtijevani tačkom 6.6. n) pod rednim brojem 2. (str.l 1/197 TD), koji se odnose za diplomiranog inžinjera geologije."

3. Nepovratni protiv udarni ventil

URŽ u svom rješenju navodi: „Iz navedenog ne proizilazi daje na navedenim stranicama tražen certifikat za nepovratni protuudarni ventil prečnika DN 500 DN 800, te je žalbeni navod osnovan."

4. Revizioni šahtovi - alternativna ponuda

URŽ u svom rješenju navodi: „Uvidom u pomenute stranice žalitelj je dostavio katalog i certifikat za okna/šahtove koja proizvodi Regeneracija, na stranicama 638-641 ponude žalitelja i 751-874 dostavio je certifikat i katalog za cijevi, te iz povezanosti certifikata i kataloga na koju upućuje žalitelj proizilazi da nije riječ o alternativnoj ponudi na koju sumnja ugovorni organ, te je navedeni žalbeni navod osnovan."

5. Revizioni šahtovi - certifikati

URŽ u svom rješenju navodi: "Ovaj organ konstatuje da sa stanovišta pozvanog materijalnog propisa, kao i propisanog TD - certifikat/potvrda, nije prihvatljivo tumačenje ugovornog organa, da se jedino može prihvatiti certifikat, te je navedeni žalbeni navod osnovan."

6. Certifikat DIN EN 1610 i AWWA C 950 URŽ u svom rješenju između ostalog navodi:

„Stoga, baziranje ocjene na takvom pristupu radnjama postupka, cijeni se neprihvatljivim, a izvedeni zaključak i donesena odluka, s tim u vezi, neodrživim."

„..., neophodno je pravilno i potpuno izvršiti procesnu radnju dokazivanja u cilju i namjeri zakonitog donošenja odluke,"

„Ugovorni organ će prema stanju postojećih i eventualno izvedenih dokaza utvrditi stanje stvari, s obzirom da naznačene okolnosti nisu razjašnjene, pouzdano utvrđene niti uvjerljivo obrazložene na pravilan način,..."

Podružnice Društva:

„izvršiti komparaciju zatražnog u odnosu na ponuđeno..."

Postupajući po prednjim uputama ureda za razmatranje žalbi, u ponovnom postupku je izvršena

1

ZATRAZENO

PONUĐENO

2

AWWA C 950

Nisu dostavljeni certifikati da cijevi zadovoljavaju AWWA C 950. Na strani 845 Ponude, u katalogu Hobas Univerzalni sustavi cjevovoda navedeno da je ovaj standard zadovoljen.

3

EN 1796 Plastični cijevni sistemi za snadbijevanje vodom pod pritiskom sa ili bez pritiska - staklo ojačane termoplastične (GRP) cijevi na bazi nezasićenih poliesterskih smola

Na stranama 640, 643, 647 dostavljen certifikat da ponuđene cijevi Hobas zadovoljavaju standard EN 1796

4

EN 1610 Izvođenje i ispitivanje odvodnih i kanalizacionih cijevi

U ponudi žalitelja nije pronađen certifikat da cijevi i šahtovi zadovoljavaju EN 1610. Ovaj standard se odnosi na fazu Izvođenja i ispitivanja.

 

U ponovnom postupku ovaj ugovorni organ je, prema uputama i stavovima Ureda za razmatranje žalbi iz Rješenja broj: JN2-01-07-1-1264-18/19 od 27.06.2019. godine, a vezano za provjeru ispunjavanja tenderskog zahtjeva od strane Grupe ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši koji se odnosi na dostavljanje zahtijevanog standarda (AWWA C950 za kanalizacione poliesterske cijevi (GRP) CIJEVI DN 1500 mm SN5000), preispitao da li ponuđena rješenja navedenog ponuđača u jednakoj mjeri odgovaraju traženim te utvrdio sljedeće: Vezano za zahtjev iz tenderske dokumentacije da su cijevi projektirane i proizvedene u skladu sa AWWA C 950 standardom, a imajući u vidu stav Ureda za razmatranje žalbi iz Rješenja broj: JN2-01-07-1-1264- 18/19 od 27.06.2019. godine da „ ugovorni organ nije u potpunosti postupio u skladu sa odredbama člana 54. stav (2) i (3)", te daljim uputama tog organa po kojim je ovaj ugovorni organ u ponovnom postupku „dužan da preispita da li ponuđena rješenja u jednakoj mjeri odgovaraju traženim", ovaj ugovorni organ ističe sljedeće:

Ugovorni organ je slijedeći nalog Ureda za razmatranje žalbi da preispita da li ponuđena rješenja odgovaraju traženim, uputio Institutu za standardizaciju BiH dopis, broj: 013-20441/19 dana 09.07.2019.godine, kojim je traženo objašnjenje da li su standardi EN1610 i AWWA C 950 ekvivalentni. Institut za standardizaciju je dao isti odgovor, kao i na naš raniji dopis, broj: 01-3-12050/19 od I5.04.2019.godine, za koji je Ured za razmatranje žalbi u Rješenju broj: JN2-01 -07-1 -1264-18/19 od 27.06.2019. godine iznio stav daje žalbeni navod žalitelja osnovan.

U postupku dokazivanja/ispitivanja svrhe svog zahtjeva /traženja certifikata/standarda u smislu odredbi člana 54. ZJN (a imajući u vidu činjenicu da dosadašnja izjašnjenja ovog ugovornog organa po žalbama žalitelja po predmetnom pitanju nisu prihvaćena kao ispravna od strane Ureda za razmatranje žalbi), u ponovnom postupku ovaj ugovorni organ je prema prednje navedenim uputama Ureda za razmatranje žalbi, prihvatio ponuđeno rješenje žalitelja po kojem je dostavljeni ponuđeni bosanskohercegovački/evropski standard EN 1796 jednako vrijedan zahtijevanom američkom AWWA C 950 jer isti obuhvata svojstva kvaliteta kanalizacionih plastičnih GRP cijevi.

Naime, članom 54. stav (3) ZJN je definisano da ugovorni organ „ne smije odbiti ponudu s obrazloženjem da ponuđena roba ne odgovara specifikacijama koje je on naveo, ako ponuđač u svojoj ponudi dokaže da  rješenja koja je on u ponudi predložio u jednakoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama na koje se poziva". Iz navedenog razloga, ocijenjeno je da ugovorni organ ne može odbiti ponudu navedenog ponuđača, bez obzira što nije dostavio zahtijevani certifikat AWWA C 950.

Ovaj ugovorni organ posebno naglašava da je u predmetnom postupku javne nabavke u svojim dosadašnjim odlukama o poništenju predmetnog postupka te izjašnjenjima na navode iz žalbi navedene grupe ponuđača, iznosio svoje stavove i navodio sve nedostatke u ponudi navedene grupe ponuđača pri tome navodeći razloge zbog čega smatra da ni ponuda Grupe ponuđača: ITC d.o.o. Zenica, Prijedorputevi a.d. Prijedor i Integral Inžinjering a.d. Laktaši ne ispunjava postavljene tenderske zahtjeve. Međutim, ni jedan od stavova i tumačenja ovog ugovornog organa odnosno ni jedan od razloga neprihvatljivosti ponude navedene grupe ponuđača nisu prihvaćeni kao ispravni od strane Ureda za razmatranje žalbi.

Ured za razmatranje žalbi je svojim dosadašnjim rješenjima koje je donosio po žalbama navedene grupe ponuđača svaki put usvajao žalbene navode žalitelja te poništavao odluke ovog ugovornog organa o poništenju predmetnog postupka javne nabavke i predmet vraćao na ponovni postupak. Tako je i posljednjim Rješenjem broj: JN2-01 -07-1-1264-18/19 od 27.06.2019. godine Ured za razmatranje žalbi također usvojio sve žalbene navode, s tim da je i ovaj put dao uputu ovom ugovornom organu (na predzadnjoj strani) da u ponovnom postupku "preispita da li ponuđena rješenja u jednakoj mjeri odgovaraju traženim ".

Na taj način ovaj ugovorni organ je doveden u situaciju da, bez obzira na neslaganje sa stavovima Ureda za razmatranje žalbi vezano za (ne)prihvatljivost ponude navedene grupe ponuđača kao i pokrenuta dva upravna spora pred Sudom BiH koji su u toku (pokrenuti od strane prvobitno izabranog ponuđača i od ovog ugovornog organa), u obavezi izvršiti konačno rješenje Ureda za razmatranje žalbi koji je usvojio sve žalbene navode žalitelja.

Konačno, Ured za razmatranje žalbi je u dispozitivu Rješenja broj: JN2-01-07-1-1264-18/19 od 27.06.2019. godine pored usvajanja žalbe žalitelja, poništenja Odluke o poništenju broj: 07-14232/19 od 08.05.2019.godine naveo i da će "u predmetnom postupku pokrenuti prekršajni postupak". Vezano za prednje navedeno rješenje drugostepenog organa, ovaj ugovorni organ će iskoristiti sve zakonske mogućnosti radi zaštite svojih interesa i dokazati da je u predmetnom postupku javne nabavke postupao u cjelosti u skladu sa odredbama ZJN i njegovim osnovnim principima među koje spadaju transparentnost u postupanju, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim ponuđačima s konačnim ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Obzirom na prednje izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 45000000-7 - Građevinski radovi

  • 45112000-5 - Iskopavanje

  • 45213250-0 - Građevinski radovi na industrijskim objektima

  • 45233160-8 - Izrada staza i ostalih podloga od tucanika

  • 45247110-4 - Izgradnja kanala

  • 77211400-6 - Sječenje drveća

  • 77312000-0 - Čišćenje korova kod zelenih površina