Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.02.2019. 13:12

Izrada Idejnog rješenja za Eko Oazu jezero Rastoke

Izvor: Akta.ba, 30.01.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-49-1-3739-18/18

Datum: 21.01.2019.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 18.01.2019.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnija ponuda za usluge u predmetu nabavke "Izrada Idejnog rješenja za Eko Oazu jezero Rastoke” po cijeni od 7.200,00КМ (siovima:sedamhiljadadvijestotine i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 8.424,00КМ (slovima:osamhiljadačetiristotinedvadesetčetiri i 00/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača SHAD INVEST doo Sarajevo.

 

II

Ponuda je dostavljena u Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 20.12.2018.godine pod brojem:375-7-2-383-3-120/l 8, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuje se izabrani ponuđači da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV

Ponude ponuđača BOSNA INŽINJERING doo Sarajevo, EN PROJEKT doo Tešanj i Studio DVA

doo Sarajevo, odbacuju se kao formalno neispravne.

 

V

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar općine Tešanj.

 

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

VII

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke za usluge "Izrada Idejnog rješenja za Eko Oazu jezero Rastoke” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:02-49-1-3739-2/18 od 18.12.2018.godine. Odabran je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 20.12.2018.godine pod brojem:375-7-2-383-3-120/18, procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 10.000,00КМ a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristiglo je 7 (sedam) ponuda i to: ponuda SHAD INVEST doo Sarajevo, ponudaBOSNA INŽINJERING doo Sarajevo, ponuda JP za prostorno planiranje i uređenje grada "ZENICA" doo Zenica, ponuda EN PROJEKT doo Tešanj, ponuda URBIS CENTAR doo Banja Luka, ponuda Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka i ponuda Studio DVA doo Sarajevo.

 

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj:02-49-1-3739-5/18 od 07.01.2019.godine izvršila je dana 11.01.2019.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da su 4 (četiri) ponude formalno ispravno (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja) i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

 

Ponuđač Studio DVA doo Sarajevo (ponuda i formalno neispravna), nije dostavio ni Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača o broju zaposlenih lica u 2018.godini.koja je tražena za preferencijalni tretman domaćeg dok su svi ostali ponuđači su dostavili dokaze koji su traženi za preferencijalni tretman domaćeg, pa prema tome nema potrebe rangiranje po preferencijalnom tretmanu.

Komisija je izvršila rangiranje prihvatljivih ponude prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude) te sačinila konačnu listu ponuda, rangiranu po cijeni ponuda i utvrdila da su za usluge predmetne nabavke najpovoljniji ponuđač ponuđača kako slijedi:

 

1.         SHAD INVEST doo Sarajevo

2.         Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka

3.         JP za prostorno planiranje i uređenje grada "ZENICA" doo Zenica

4.         URBIS CENTAR doo Banja Luka

Komisija je kod ocjene ponuda takođe utvredila da tri ponude nisu formalno ispravne, kako slijedi:

 

-           Ponuda BOSNA INŽINJERING doo Sarajevo sadrži ovjerene kopije Potvrda o dobroj realizaciji ugovora i to: Potvrda izdata od Službe zaurbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove Grad Sarajevo broj:08-14-6770-l/18 od 28.12.2018.godine, vrijednost ugovora 7.600,00KM bez PDV-a (sa PDV-om 8.892,00KM) i Potvrda izdata od Službe za razvoj, komunalne poslove i puteve općina Ilidža broj:04-14-5735/18 od 26.12.2018.godine, vrijednost ugovora 5.274,45KM a tačkom

2.4.1.   tenderske dokumentacije propisano je “Uspješno iskustvo u ralizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora na uslugama kao u predmetnoj nabavci, minimalne vrijednosti 10.000,00 KM u posljednje 2 godine ili od dana registreacije odnosno početka poslovanja; (ponuđači svoje iskustvo u izradi idejnog rješenja mogu dokazivati i sa 1 (jednim ) ugovorom veće vrijednosti)” dakle iz dostavljenih potvrda je vidljivo daje vrijednost realizovnaih ugovora 7.600,00KM bez PDV-a (sa PDV-om 8.892,00KM) i 5.274,45KM odnosno ni jedan ugovor nije u vrijednosti od 10.000,00KM kako je traženo tačkom

2.4.1.   tenderske dokumentacije;

Takođe ponudi BOSNA INŽINJERING doo Sarajevo nedostaje Izjava ovjerena i potpisana od strane ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u 2018. godini, tražena tačkom 2.4.1. tenderske dokumentacije;

-           Ponuda EN PROJEKT doo Tešanj sadrži ovjerenu kopiju Izjave o uspješno izvršenom ugovoru izdata od firme Koala Nekretnine broj:001-l-01/19 od 10.01.2019.godine kao i ugovor broJj:08- UK/18 od 20.09.2018.godine iz čega je vidljivo daje vrijednost realizovanog ugovora 5.700,00KM bez PDV-a a tačkom 2.4.1. tenderske dokumentacije propisano je “Uspješno iskustvo u ralizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora na uslugama kao u predmetnoj nabavci, minimalne vrijednosti 10.000,00 KM u posljednje 2 godine ili od dana registreacije odnosno početka poslovanja; (ponuđači svoje iskustvo u izradi idejnog rješenja mogu dokazivati i sa 1 (jednim ) ugovorom veće vrijednosti)” dakle iz dostavljene dokumentacije je vidljivo daje vrijednost realizovnog ugovora 5.700,00KM bez PDV-a odnosno ugovor nije u vrijednosti od 10.000,00KM kako je traženo tačkom 2.4.1. tenderske dokumentacije;

Takođe ponudi EN PROJEKT doo Tešanj nedostaje Izjava ovjerena i potpisana od strane ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u 2018. godini, tražena tačkom 2.4.1. tenderske dokumentacije;

-           Ponuda Studio DVA doo Sarajevo u svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti: - običnu kopiju Potvrde banke kod koje ponuđač

A: Trg Alije Izetbegovića T:+387 32 650 022 F:+387 32 650 220 W: opcina-tesanj.ba E; suad.huskic^aDciiia-tesani.ba 

ima otvoren GLAVNI RAČUN za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Iz dostavljene kopije Potvrde Sberbank od 06.12.201 S.godine uz tendersku dokumentaciju nije vidljivo da li se radilo Glavnom računu za poslovanje kao ni to da račun nije blokiran u zadnjih 6 mjeseci kako je to traženo tačkom 2.3. tenderske dokumentacije;.

Takođe ponudi Studio DVA doo Sarajevo nedostaje Izjava ovjerena i potpisana od strane ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u 2018. godini, tražena tačkom 2.4.1. tenderske dokumentacije;

Ponude ponuđača BOSNA INŽINJERING doo Sarajevo, EN PROJEKT doo Tešanj i Studio DVA doo Sarajevo su u skladu sa članom 68. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odbačena, kako je navedeno u tački 4. dispozitiva ove Odluke.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju “najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-49-l-3739-17/18 od 18.01.2019.godine), da se u predmetu javne nabavke usluga "Izrada Idejnog rješenja za Eko Oazu jezero Rastoke”, donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za usluge odieđuje ponuda ponuđača SHAD INVEST doo Sarajevo odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključi ugovor u skladu sa ponudom navedenog ponuđača za usluge predmetne nabavke.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljnija izabrana je ponuda ponuđača SHAD INVEST doo Sarajevo, sa cijenom bez PDV-a od 7.200,00КМ (slovima:sedamhiljadadvijestotine i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 8.424,00KM (slovima:osamhiljadačetiristotinedvadesetčetiri i 00/100 konvertibilnih maraka).

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izbom najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, na način piopisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: