Kancelarijski materijal i oprema

Datum objave: 14.01.2016. 10:58 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2016.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Granična policija

 

Broj: 17-06-1-02-3-129/16

Datum 05.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 50/04, 27/07 i 59/09 ) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, da se po sprovedenom Otvorenom postupku za sukcesivnu isporuku roba - kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Granične policije Bosne i Hercegovine zaključi Okvirni sporazum sa najpovoljnijim ponuđačem ,,EXCLUSIVE" d.o.o ZENICA, čija je ponuda u iznosu od 156.054,00 KM bez uračunatog PDV-a bila prihvatljiva i sa najnižom ponuđenom cijenom.

Izabrani ponuđač dužan je da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova o ličnoj sposobnosti u smislu člana 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, iz tačke 12. tenderske dokumentacije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Granična policija BiH Odlukom broj: 17-06-4-16-2-4510/15 od 30.11.2015. godine pokrenula je postupak za javnu nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Granične policije Bosne i Hercegovine. Na javnom otvaranju ponuda održanom 21.12.2015. godine konstatirano je da su ukupno pristigle tri blagovreme ponude. Pregledom pristiglih ponuda utvrđeno da je ponudu sa najnižom cijenom dostavio ponuđač ,,EXCLUSIVE" d.o.o ZENICA, čija je ponuda ocijenjena kao kvalificirana odnosno prihvatljiva. Ponude ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo i „PRIMAPROM" d.o.o Banja Luka također su ocijenjene su kao kvalificirane, odnosno prihvatljive, te su rangirane na drugo, odnosno treće mjesto.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 ( deset ) dana od dana prijema Odluke. Žalba se predaje putem Granične policije Bosne i Hercegovine

 

DIREKTOR

Glavni generalni inspektor

Zoran Galić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: