Kompletiranje projekta i printanje 4 primjerka glavnog projekta sanacije fasade poslovnog objekta Po+Pr+2 u ul. Dolina 6

Datum objave: 24.09.2019. 13:49 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: 06-49-1-974-3/19

Sarajevo, 16.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 ) i člana 6. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), direktor Federalnog zavoda za agropedologiju, donosi

 

ODLUKU

o direktnom sporazumu

 

I.

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „BIS-TIP" d.o.o, ul. Gabrijele Moreno Locatelli br. 25, Sarajevo o pružanju usluge - kompletiranja projekta i printanje 4 primjerka glavnog projekta sanacije fasede poslovnog objekta Po+Pr+2 u ul. Dolina 6 za potrebe dobijanja potvrde za radove tekučeg održavanja.

II.

Nabavka iz tačke I. ove odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 ), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

Dostavljena je ponuda „BIS-TIP" d.o.o, ul. Gabrijele Moreno Locatelli br. 25, Sarajevo dana 09.09.2019. godine.

III.

Vrijednost nabavke :

-    izlasci arhitekte na teren i utvrđivanje problematike sa nadležnim iznosi 150,00 bez PDV-a;

-    troškovi printanja projekta u 4 primjerka (a4 i a3 formati u boji) iznosi 400,00 KM bez PDV-a.

Ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 643,50 KM sa uračunatim PDV-om.

IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansijsko - računovodstvene poslove.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Federalnog zavoda za agropedologiju (www.agropedologija.ba), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Federalni zavod za agropedologiju donio je Odluku o pokretanju direktnog sporazuma o pružanju usluge - izrade glavnog projekta sanacije fasade poslovnog objekta Po+Pr+2 u ul. Dolina 6, broj 06-49-1-974-2/19 od 16.09.2019. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasni BiH", broj 90/14) Federalni zavod za agropedologiju, ispitivao je tržište telefonskim putem.

Dana 09.09.2019. godine „BIS-TIP" d.o.o, ul. Gabrijele Moreno Locatelli br. 25, Sarajevo dostavio je ponudu od pružanju tražene usluge koja iznosi 643,50 KM sa uračunatim PDV-om.

Uzimajući u obzir gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: