Radne stanice (računarska oprema)

Datum objave: 31.03.2021. 12:42 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2021.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1808/21

Dana,    26-03- 2021.      

 

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1808/21 od 26.03.2021. godine u postupku javne nabavke roba „radne stanice (računarska oprema)", Uprava Preduzeća donosi s lj e d e ć u

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku broj 05-11/21-N

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 1808/21 od 26.03.2021. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku nabavke roba: „radne stanice (računarska oprema)" dodjeljuje ponuđaču: „Prointer ITSS" d.o.o. Banjaluka čija cijena ponude iznosi 49.950,00 KM-bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabave.

 

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrokraiina.com. istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b razl ože nje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Uprave Preduzeća broj 1808/21 od 02.03.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj 741-1-1-6-3-63/21 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 02.03.2021. godine. Planirano je provođenje e-aukcije.

Komisija za javnu nabavku Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 1808/21 od 18.03.2021. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 1808/21 od 26.03.2021. godine u postupku javne nabavke roba „radne stanice (računarska oprema)".

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna,

-da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-da je ponuda ponuđača „Prointer ITSS" d.o.o. Banjaluka kompletna i prihvatljiva.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 49.950,00 KM bez PDV-a.

Planirano provođenje „e-aukcije" nije moguće, jer je samo jedna prihvatljiva ponuda, a prema članu 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl. glasnik BiH", br. 66/16).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da isporuči robu koja je predmet nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odpuke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način i u roku kako je to definisano članovima 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH,

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: