Usluge čišćenja klima uređaja

Datum objave: 24.09.2019. 14:22 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: : 04-16-7-10-7/19

Datum: 13.09.2019.god

 

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b), člana 70. stav. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH broj: 103/14), člana 8. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH, broj:21/03 i 43/09) i člana 2. Pravilnika o provođenju postupka direktnog sporazuma Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovin, donio je

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 04-16-7-10-6/19 od 19.09.2019. godine, te se Ugovor za javnu nabavku usluga čišćenja klima uređaja dodijeljuje ponuđaču Digital line d.o.o. Sarajevo, ponuda br. 00587 od 03.09.2019. godine za ponuđenu cijenu od 500,00 KM bez PDV-a, odnosno 585,00 KM sa PDV-om.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za računovodstvene poslove.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Agencije istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu s članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član. 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-16-7-10-1/19 od 06.08.2019.godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi do 512,82 KM bez PDV-a, odnosno do 600,00 KM sa PDV-om.
Pismeni zahtjev upućen je na adresu tri ponuđača, i to: „DIGITAL L.INE" d.o.o. Sarajevo, MB FRIGO Klima i hlađenje cl,0,0, Sarajevo I "SES" d.0.0. Sarajevo,

Ponudu su dostavili „Digital line" d.o.o, Sarajevo i „SES" d.0.0. Sarajevo., na osnovu čega je i odlučeno kao u dispozitivu.

IJ postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavke, pravilno i potpuno dala ocjenu prispjele ponude u skladu sa kriterijima iz zahtjeva, te daje u svemu pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: