Usluge mobilne telefonije

Datum objave: 24.09.2019. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

Busna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKl KANTON

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 14-14-3-13427-9/19

Zenica: 17.09.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), i člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Bill», broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni konačne ponude, broj: 14-14-3-13427- 8/19 od 17.09.2019. godine, u postupku javne nabavke za pružanje usluga mobilne tclelbnije za potrebe Zeničko-dobojskog kantona, direktor Službc za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudači

 

1. Ugovor o nabavci za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Zeničko-dobojskog kantona u pregovaračkom postupku bez objave obaviještenja o nabavci, dodjeljuje se ponudaču: BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, 72000 Zenica, kao najbolje ocijenjenom ponudaču.

2. Cijena konačne ponude iznosi 58.978,32 KM (bez PDV-a), na dvogodišnjem nivou, u skladu sa jediničnim cijenama iz ponude.

3. Ova odluka objavit će se na web-stranici http://www.zdk.ha/ istovremeno s upućivanjem ponudaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa člauom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

4. Nakon pravosnažnosti ove Odluke, izabranom ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke dostavit će se prijedlog ugovora o pružanju usluga.

5. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za zajedničkc poslove.

 

Obrazloženje

Služba za zajcdničkc poslove je na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj; 14-14- 3-13427/19 od 03.09.2019. godine, pokrenula pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavijcšlenja, za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Zeničko-dobojskog kantona.

Javna nabavka je provedena u skladu sa članom 21. stav (I) tačka c) Zakona o javnim nabavkama sa ponudačem DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica. Procijcnjena vrijcdnost nabavke je 60.000,00 KM na dvogodišnjem nivou.

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, ugovomi organ je objavio informaciju o pregovaračkorn postupku bez objavljivanja obaviještenja, na www.zdk.ba, dana 04.09.2019. godine i obavijestio sve zainteresirane kandidate/ponudače da se tenderska dokumentacija nalazi u Službi za zajedničke poslove, Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.

Komisija za provodenje postupka javne nabavke, koja je imetiovana Rješcnjem broj: 14-14-3-13427- 1/19 od 03.09.2019. godine, je izvršila u predvidenom terminu prcgled i ocjenu inicijalne ponude i obavila prcgovore za ponudačcm. Po okončanju prcgovora ponudač je dostavio konačnu ponudu. Komisija je pristupila provjeri konačne ponude prema uvjetima i kriterijima utvrdenim u tenderskoj dokumentaciji. Nakon pregleda i oejene ponude ponudač je dostavio konačnu ponudu, tako da cijena konačne ponude iznosi 58.978,32 KM (bez PDV-a), na dvogodišnjem nivou, u skladu sa jediničnim cijcnama iz ponude.

Na osnovu gore navcdenog Komisija je konstatovala da ponuda zadovoljava zadate kriterije i dala je preporuku ugovomom organu da ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Zeničko- dobojskog kantona", dodjeli ponudaču DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka kao i dispozitivu.

Ugovorni organ će u skladu sa članom 70.stav (2) u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavijestiti iziibranog ponudača.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ovog ugovornog organa, u pisanoj iormi na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: