Usluge najma Autodesk softvera

Datum objave: 11.03.2021. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

Broj: 01-02.3-1243-7/21

Datum: 09.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službcni glasnik BiH". broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

O D L U K U

 

o dodjeli ugovora za nabavku usluga: Najma AUTODESK softvera, ponudaču „GEOINOVA  informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka.

 

I

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih usluga proveden je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2021. godine. Izvršenoje prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

 

Do utvrdenog roka primljena je I (jedna) ponuda koju je Komisija na otvorenom sastanku otvorila dana 02.03.202l.godine u 12.15 sati :

 

I. GEOINOVA inforinatčki inženjering d.o.o.          19.200,00 KM bez PDV-a   22.464,00 KM sa PDV-om

 

Analizom primljene ponude, Komisija je u svom Izvještaju br.01-02.3-1243-5/21-JN od 05.03.2021. godine utvrdila da je navedeni ponudač dostavio prihvatljivu ponudu. za dodjelu ugovora za nabavku usluga najma AUTODESK softvera, prema kriteriju najniža cijena, utvrdenim u tenderskoj dokumentaciji, te je u skladu s tim dala preporuku Upravi da ovaj ugovor za nabavku usluga najma autodesk softvera. dodjeli ponudaču GEOINOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka.

 

Ponudač „GEOINOVA informatički inžinjering" d.o.o. BanjaLuka je dužan u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Cijeneći navedeno. Uprava donosi odluku kao u dispozitivu

 

II

 

Po okončanju roka za žalbu. ugovorni organ će pozvati odabranog ponudača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovomog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: