Usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema za evidenciju radnog vremena

Datum objave: 04.03.2021. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Broj: 0402-4340/21

Sarajevo, 23.02.2021

 

Na osnovu čiana64. stav (1). člana 70. stav(l). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i I lercegovine (Službeni glasnik br. 39/14) i člana 46. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o.. Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), V.D. Direktor preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj KN-05-10/21 LOT 3 od 01.02.2021. godine za javnu nabavku usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema za evidenciju radnog vremena LOT-3 oglašenu pod brojem 17-7-2-19-3-55/21 od 01.02.2021. godine prijavili su se sljedeći ponuđači:

1.         Middle point electronics d.o.o., Džemala Bijedića 35. 71000 Sarajevo.

2.         SwordSecurity d.o.o., Alipašina 83. 71000 Sarajevo.

 

II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva za dostavljanje ponuda, a na osnovu kriterija najniže cijene uz provođenje sistema e-aukcije ocijenjeno je daje najpovoljniji ponuđač SwordSecurity d.o.o., Alipašina 83. 71000 Sarajevo, jer je isti ponudio najnižu cijenu za usluge iz člana I ove odluke.

 

III

Ponuđaču iz tačke II ove odluke će biti ponuđeno potpisivanje Ugovora o nabavci usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema za evidenciju radnog vremena LOT-3, u vrijednosti od 4.994,00 KM bez PDV-a. odnosno 5842,98 KM sa PDV-om.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na web stranici Preduzeća - www.sarajcvogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama Bili (Službeni glasnik BiH br. 39/14) žalba se može izjaviti najkasnije pet (5) dana po prijemu ove odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: