(dopuna Plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju sportske dvorene u Šipovu i popravke loklanih makadmskih puteva mna teritoriji Opštine Šipovo

Datum objave: 26.06.2017. 09:40 / Izvor: Akta.ba, 09.06.2017.

Broj: 01-02-178-4/17

Datum: 07.6.2017. godine

 

Na osnovu člana 17.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 60. Statuta opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj: 8/14), a u skladu sa Budžetom opštine Šipovo za 2017. godinu („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj: 10/16 od 30.12.2016. godine), Odlukom o izvršenju budžeta opštine Šipovo za 2017.godinu („Službeni glasnik opštine Šipovo“, broj: 10/16), Načelnik optine donosi

DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

I

U Planu javnih nabavki Opštine Šipovo za 2017. godinu (Službeni glasnik Opštine Šipovo broj 8/17), vrši se donuna u dijelu usluge sa stavkom 11. i dijelu radovi sa stavkom 9.

II

Sastavni dio ove dopune čini Tabela sa izvršenom dopunom plana javnih nabavki.

III

Ova dopuna će se objaviti na web stranici opštine Šipovo

 

NAČELNIK

Milan Kovač

 

OPŠTINA ŠIPOVO

Datum: 26.4.2017. godine

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

5.

PREDMET NABAVKE        Usluge                     

                    

 

ŠIFRA JRJN

PROCIJENjENA VR/JEDNOST (sa uključenim

PDV-očm       

Vrsta postupka

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

postupka  

OKVIRNI DATUM ZAKLjUČENjA UGOVORA

 

                     IZVOR

FINANSIRANjA

 

Napomene

Robe

Usluge

11.

Izrada urbanističko-tehničke uslova za izgradnju sportske dvorene u Šipovu

 

71243X3-2

995,00 КМ

Direktni sporazum

2017. godine

Jun 2017. Godine

Budžet općine

 

RADOVI

9.

Popravka loklanih makadmskih puteva mna teritoriji Opštine Šipovo

45233142-4

29.995,00 КМ КМ

Konkurentski

Јun 2017. godine

Јul 2017. godine

Budžet općine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: