(HR) Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Datum objave: 31.12.2019. 10:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2019.

Hrvatska-Belišće: Radovi na rekonstrukciji

2019/S 251-621508

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Belišće
Nacionalni registracijski broj: 70663673307
Poštanska adresa: Vij. dr. Franje Tuđmana 1
Mjesto: Belišće
NUTS kod: HR04B

Poštanski broj: 31551
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedeljko Kovačić
E-pošta: nedeljko.kovacic@belisce.hr
Telefon: +385 31400621
Telefaks: +385 31400602

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.belisce.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050778

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Jedinica lokalne samouprave

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Referentni broj: NMV 13/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45454000

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Nabava radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 19 059 851.64 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Izvođenje građevinskih radova na obnovi Palače Gutmann

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45454000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Belišće, Trg Ante Starčevića 1 i obuhvaća površinu koja se nalazi na k.č.br. 384 u K.O. Belišće.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava građevinskih radova na obnovi Palače Gutmann u Belišću.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 10 bod

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak / Ponder: 15

Cijena - Ponder: C=(Cmin/Cp)*75

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 560 736.10 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava građevinskih radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45112710

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Belišće, Trg Ante Starčevića i obuhvaća površine koje se nalaze u dijelu k.č.br. 400/3, dijelu k.č.br. 483/1, dijelu k.č.br. 2104/1 i dijelu k.č.br. 372 K.O. Belišće.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava građevinskih radova na uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 10

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak / Ponder: 15

Cijena - Ponder: C=(Cmin/Cp)*75

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 499 115.54 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 31/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 31/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

Vijenac dr Franje Tuđmana 1/I, Belišće, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana i to od dana objave poziva za nadmetanje, objave obavijesti o ispravku, objave izmjene dokumentacije o nabavi, otvaranja ponuda, odnosno primitka odluke o odabiru ili poništenju.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: