(HR) Nabavka mesa i proizvoda od mesa u 2021. godini

Datum objave: 12.03.2021. 09:52 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Glina: Meso

2021/S 050-123510

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini
Nacionalni registracijski broj: 19601823684
Poštanska adresa: Vinogradska 2
Mjesto: Glina
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 44400
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Mikacinić
E-pošta: ivan.mikacinic@kgl.pravosudje.hr
Telefon: +385 44514391
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mpu.gov.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009476
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sudska i pravosudna

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Meso i proizvodi od mesa u 2021. godini

 

Referentni broj: 333-07/21-01/39
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15110000 Meso
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Meso i proizvodi od mesa.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 174 950.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Konzervirano meso

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15110000 Meso
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Glina, Vinogradska 2.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Konzervirano meso.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost / Ponder: udaljenost
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: najniža cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 697 650.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/05/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Junetina

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15110000 Meso
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Glina, Vinogradska 2.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Junetina.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost / Ponder: udaljenost
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: najniža cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 168 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/05/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Svinjetina

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15110000 Meso
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Glina, Vinogradska 2.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Svinjetina.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost / Ponder: udaljenost
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: najniža cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/05/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Perad i proizvodi od mesa peradi

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15110000 Meso
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Glina, Vinogradska 2.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Perad.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost / Ponder: udaljenost
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: najniža cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 264 300.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/05/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 30/06/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Glina, Vinogradska 2.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: