(HR) Nabavka poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke

Datum objave: 04.07.2017. 09:54 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.

Hrvatska-Rijeka: Poštanske usluge

2017/S 125-255116

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Grad Rijeka
54382731928
Korzo 16
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Vinko Randić, dipl. iur.; Marijan Vundać, dipl. iur.; Divna Pedić, oec.
Telefon: +385 51209477/+385 51209479/+385 51209468/+385 51209470
E-pošta: vinko.randic@rijeka.hr
Telefaks: +385 51209480
NUTS kod: HR031

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.rijeka.hr

Adresa profila kupca: www.rijeka.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+F21-0013314
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke.

 

Referentni broj: 09-00-16/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64110000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu sukladno Zakonu o poštanskim uslugama, za potrebe Grada Rijeke.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 520 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64110000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje izvršenja usluge je unutarnji i međunarodni poštanski promet, odnosno cijelo područje Republike Hrvatske te područje država članica Europske unije.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poštanske usluge za potreeb Grada Rijeke opisane u Troškovniku i u točki 2.4. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 520 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Početak: 01/01/2018
Završetak: 31/12/2020
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Oblik postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:
IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa
Datum: 01/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene;

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj je obvezan odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba obavezno sadržava podatke i dokaze navedene u članku 420. stavku 1. Zakona.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Trpimirova 2
Rijeka
51000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: