(HR) Nabavka usluga izgradnje softwarea za potrebe korisnika za Središnji turistički registar, upravne i neupravne postupke; uspostava IT sustava - upravljanje bazama podataka

Datum objave: 22.01.2020. 10:06 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2020/S 015-031251

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo turizma
Nacionalni registracijski broj: 87892589782
Poštanska adresa: Prisavlje 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Glavno tajništvo, Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove Služba za javnu nabavu.
E-pošta: nabava@mint.hr
Telefon: +385 6169234
Telefaks: +385 6169205

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.turizam.gov.hr

Adresa profila kupca: www.turizam.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0002174
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja softwarea za potrebe korisnika za Središnji turistički registar; upravne i neupravne postupke; uspostava IT sustava - upravljanje bazama podataka

 

Referentni broj: A-4-2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72200000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja softwarea uključujući programiranje, instaliranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika za Središnji turistički registar; upravne i neupravne postupke; uspostava IT sustava - upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (registri, upravni postupci, neupravni postupci).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 431 686.40 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Izgradnja softwarea za potrebe korisnika za Središnji turistički registar; upravne i neupravne postupke

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

U sjedištu Naručitelja i na području Republike Hrvatske.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Programiranje, instaliranje, testiranje za potrebe korisnika za Središnji turistički registar; upravne i neupravne postupke.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: A. Profesionalno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 60
Kriterij kvalitete - Naziv: C. Platforma za sigurnu razmjenu podataka i upravljanje projektom / Ponder: 5
Kriterij troška - Naziv: B1. Cijena ponude / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: B2. Trošak uporabe / Ponder: 8
Kriterij troška - Naziv: B3. Trošak održavanja / Ponder: 17
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 831 686.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Uspostava IT sustava - upravljanje bazama podataka

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72300000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

U sjedištu Naručitelja i na području RH.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (registri, upravni postupci, neupravni postupci).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 60
Kriterij kvalitete - Naziv: Platforma za sigurnu razmjenu podataka i upravljanje projektom / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Europski strukturni i investicijski fond

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: eESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno prijedlogu ugovora o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Prisavlje 12, Zagreb, HRVATSKA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 (deset) dana i to od dana objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za javnu nabavu. e-mail: nabava@mint.hr
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: