(HR) Nabavka usluga zakupa i upravljanja oglašavanjem te sadržajem na Internet medijima i društvenim mrežama (Grupa I i Grupa II)

Datum objave: 29.06.2017. 13:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.06.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja

2017/S 122-247233

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatska Lutrija d. o. o.
27905228158
Ulica grada Vukovara 72
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Mato Ćosić
Telefon: +385 16164757
E-pošta: nabava@lutrija.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.lutrija.hr/

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0012791
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: igre na sreću

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge zakupa i upravljanja oglašavanjem te sadržajem na Internet medijima i društvenim mrežama (Grupa I i Grupa II).

 

Referentni broj: 01/2017 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su usluge zakupa i upravljanja oglašavanjem te sadržajem na Internet medijima i društvenim mrežama podijeljenom prema grupama nabave na Grupu I – zakup i upravljanje oglašavanjem na Internet medijima i Grupu II – zakup i upravljanje oglašavanjem i sadržajem na društvenim mrežama.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 710 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa I – zakup i upravljanje oglašavanjem na Internet medijima

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmeta nabave su prikazi bannera i drugih oglasa na internet medijima sukladno popisu media iz Troškovnika za Grupu I. Mjesto isporuke odgovarajućih media planova, post-buy analiz.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave za Grupu I su usluge zakupa i upravljanja oglašavanjem na Internet medijima sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u Troškovniku za Grupu I iz priloga ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj je obvezan postaviti i emitirati oglase te upravljati kampanjom s vlastitog neovisnog servera i omogućiti praćenje kampanje od strane naručitelja, praćenje na stranici naručitelja i po potrebi ograničavanje prikazivanja oglasa jedinstvenom korisniku. Detaljnije u Dokumentaciji o nabavi.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 120 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa II – zakup i upravljanje oglašavanjem i sadržajem na društvenim mrežama

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmeta nabave su prikazi bannera i drugih oglasa na internet medijima sukladno popisu media iz Troškovnika za Grupu II. Mjesto isporuke odgovarajućih media planova, post-buy anali.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave za Grupu II su usluge zakupa i upravljanja oglašavanjem i sadržajem na društvenim mrežama sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u Troškovniku za Grupu II iz priloga ove Dokumentacije o nabavi. Predmeta nabave za Grupu II uključuje: 1. Oglašavanje na društvenoj mreži Facebook/Instagram te Google search i display network pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži. 2. Account management, 3. Community management (Facebook, Instagram). Detaljnije u Dokumentaciji o nabavi.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 590 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke A. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.) za gospodarskog subjekta (ponuditelja).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Detalji u Dokumentaciji o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/08/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 05/01/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/08/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

 

Hrvatska Lutrija d. o. o., Ulica grada Vukovara 72, HR-10000 Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: