Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji operacionih sala i intenzivne njege

Datum objave: 12.07.2017. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-1-3-19-3-33/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji operacionih sala i intenzivne njege

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima
Dodatni predmet(i) 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

854700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radovi će se izvoditi u objektu ugovornog organa koji se nalazi u sjedištu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja obaveza sa obje ugovorne strane

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ili izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane
nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Uvjerenje od strane poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio u blokadi u posljednjoj godini dana poslovanja
računajući vrijeme od dana objave obavještenja o nabavci predmeta nabavke,
-Poslovni bilansi za period poslovanja u posljednjoj financijskoj godini,
-Izjavu o ukupnom prometu u posljednje tri financijske godine poslovanja.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-Spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine poslovanja ,
-Izjavu o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima , naročito onom osoblju koje je angažirano za poslove
nadzora i kontrole kvaliteta, a za koje se ne može zahtjevati da su zaposleni kod ponuđača,
-Potvrdu (dokaz o raspolaganju) o građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač raspolaže u svrhu ispunjenja
ugovora,
-Izjavu ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera enrgetske efikasnosti koje će
privredni subjekat primjenjivati prilikom izvođenja radova,
- Izjavu ponuđača o garantnom periodu za instalirane aparate i uređaje,
- Izjavu ponuđača o postgarantnom periodu za instaliranu opremu , aparate i uređaje,
- Dokaz ponuđača da instalirana oprema i uređaji imaju ovlašteni servis registriran u BiH,
-Ovjerenu Kopiju licence za ponuđača izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje USK za djelatnost građenja i
pojedinih dijelova građevine- instalacije za hidro, mašinske i elektro radove,
-Ovjerenu Kopiju licence za stručna lica odgovorna za izvođenje radova,
- Dokaz o radnom iskustvu za odgovorna lica ponuđača koja vrše nadzor i kontrolu kvalitete.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Postgarantni servis 10,00 %
2 Rok izvršenja 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Garancija 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.8.2017. 11:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, zgrada uprave, sala za sastanke, soba br. 8.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa web stranice ugovornog organa :www.kbbihac.ba
uz obavezu ponuđača da u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ da je preuzeo TD i navede adresu za dostavu pošte.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-3-19-3-33/17
PODIJELI: