Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2022. 10:20

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Općine Neum

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2022.
OBAVIJEST O NABAVI

841-1-3-51-3-33/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA NEUM
IDB/JIB 4227086860006
Kontakt osoba/Služba za kontakt IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-214
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta nacelnik@neum.ba
Internet adresa www.neum.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Neum

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja poslovne zgrade Općine Neum

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Općine Neum

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213150-9 Građevinski radovi na uredskim zgradama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 priložene tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2735042,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Neum, ulica Kralja Tomislava 1

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 365 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno priloženoj predmetnoj tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno priloženoj predmetnoj tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno priloženoj predmetnoj tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno priloženoj predmetnoj tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Jamstveni rok 10,00 %
3 Rok izvođenja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.09.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.10.2022. 14:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Tomislava 1, 88390 Neum, Sala Općine neum
Datum i vrijeme 07.10.2022. 15:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorno tijelo je omogućilo neograničen i izravan pristup TD na Portalu javnih nabava, bez naknade, zajedno sa objavom
obavijesti o nabavi na Portalu javnih nabava, te se ista ne može dostavljati na druge načine predviđene članom 55. stavak (1)
točke a) - c) Zakona.
Predmetna TD se može preuzeti bez naknade do 23.09.2022.godine (petak) na slijedeći način: u sustavu „E-nabave“ na web
adresi: www.ejn.gov.ba.
Ako ponuditelj preuzme TD više puta, rok za žalbu iz člana 101. stavak (1) točka b) Zakona se računa od momenta prvog
preuzimanja TD.
Ugovorno tijelo je TD objavilo na Portalu javnih nabavki gdje se može izvršiti uvid u TD, te se isti neće moći vršiti kod
ugovornog tijela.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-185
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta imustapicneum@gmail.com
Internet adresa www.neum.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Neum municipality
UIN 4227086860006
Contact person IVAN MUSTAPIĆ
Address Kralja Tomislava 1
Postal code 88390 Neum (hp mo)
Municipality/City Neum
Telephone (036) 880-214
Fax number (036) 880-248
Email address nacelnik@neum.ba
Website address www.neum.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Neum

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction of building and civil
engineering works

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of the Neum Municipality office building

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction of the Neum Municipality office building


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45213150-9 Office block construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the attached tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.09.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 07.10.2022. 14:30
Address and place Kralja Tomislava 1, 88390 Neum, Hall of the Municipality of Neum

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

he contracting authority provided unlimited and direct access to the TD on the Public Procurement Portal, free of charge,
together with the publication of procurement notices on the Public Procurement Portal, and the same cannot be delivered
in other ways provided for in Article 55, paragraph (1) points a) - c ) of the Act.
The TD in question can be downloaded free of charge until September 23, 2022 (Friday) in the following way: in the "E-
procurement" system at the web address: www.ejn.gov.ba.
If the tenderer takes over the TD more than once, the deadline for appeal from Article 101, paragraph (1) point b) of the Act
is calculated from the moment of the first takeover of the TD.
The contracting authority has published the TD on the Public Procurement Portal, where the TD can be inspected, and it will
not be possible to do so at the contracting authority.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: