Javni poziv za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017

Datum objave: 20.07.2017. 09:32 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

PRIVREDNA KOMORA

UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Bihać, 14.07.2017. godine

Broj: 02-47-156/17

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Privredne komore Unsko-sanskog kantona o organizaciji 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, broj: 02-47-71-3/17 od 03.04.2017. godine, Privredna komora Unsko-sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, koji se održava u terminu 14-16.09.2017. godine u Bihaću.

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne osobe registrovane kod ovlaštenog Suda koje se unutar svoje registrirane djelatnosti bave djelatnošću prema javnom pozivu. U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ponuđač je dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili nekog drugog registra zemlje u kojoj je registrovan ili je dužan da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog ograna kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetnim javnim pozivom.

 

SADRŽAJ PONUDE

Okvirna količina je cca 800 m2 hala, 6 pagoda (po dvije od navedenih veličina), te dva klimatizera, dok će stvarne količine biti utvrđene krajnjom narudžbom i primopredajnim zapisnikom. Montažne hale trebaju biti proizvod nekog od poznatih proizvođača hala, a cerade čiste i bez vidljivih nedostataka.

Elementi ponude prema Javnom pozivu treba da sadržavaju slijedeće:

Hala širine 20m treba imati: nadstrešnicu na ulazu i izlazu, drveni pod, radnu rasvjetu, 2 vrata, visinu bočnih stranica min. 3 m i u sljemenu prednje i zadnje stranice otvor za zrak, klimatizeri pagode dimenzija 3x3, 4x4 i 5x5x m sa drvenim podom i radnom rasvjetom dežurna osoba za vrijeme trajanja sajma (trošak angažmana dežurne osobe treba da je uključen u jediničnu cijenu najma hale) način plaćanja, površina za postavljanje montažnih hala je asfalt.

 

Da bi Ponuda bila validna ponuđač mora dostaviti istu za sve tražene stavke, a kao sastavni dio Ponude popuniti i ovjeriti obrazac (u prilogu Poziva) koji će se tretirati kao relevantan dokument prilikom evaluacija ponuda.

 

ROKOVI

Datum zapisničke predaje postavljenih hala i pagoda je 07.09.2017. godine u 8,00 sati, a datum početka demontaže 19.09.2017. godine.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ugovor se dodijeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovaljavajuće ponude. Najniža cijena usluge koja je predmet javnog poziva uključuje sve zavisne troškove (npr. isporuka na adresi ugovornog organa, špediterske usluge ukoliko ih ponuđač ima, troškove transporta, utovara, istovara, takse si.). Posebno se iskazuje PDV.

 

ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA

Kovertiranu ponudu potrebno je dostaviti najkasnije do 21.07.2017. godine do 11,00 sati na adresu Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Trg maršala Tita bb, 77 000 Bihać, sa naznakom ZA KOMISIJU - NE OTVARAJ!

Javno otvaranje pristiglih ponuda obavit će Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača, dana 21.07.2017. godine u 12,00 u prostorijama PK USK, Trg maršala Tita bb, Bihać.

 

PRAVA I OBAVEZE

Ponuđači snose sve troškove u vezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi nastale troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača,uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje. PK USK zadržava pravo prihvatiti ili odbiti ponudu, poništiti nadmetanje ili odbaciti sve navode prije sklapanja Ugovora.

 

VIII DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNOG POZIVA

Ugovorni organ će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluku o poništenju postupka nabavke donijeti, u roku od (7) sedam dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

Privredna komora USK

 

OBRAZAC ZA OCJENU PONUDA

 

REDNI

BROJ

VRSTA USLUGE

KOLIČINA

JEDINICA

MJERE

JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (m2)

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

1.

MONTAŽNA HALA

cca 800

m2

 

 

2.

PAGODA

cca 100

m2

 

 

3.

KLIMATIZER

1

kom.

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

POPUST (%)

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDV-om

 

Potpis i pečat ponuđača:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: