Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnica/ka - početnika u biznisu

Datum objave: 14.05.2018. 09:39 / Izvor: Oslobođenje, 14.05.2018.

Bosna i Hercegoviha

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinski Načeinik

 

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 30/09 - novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/18) i Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 11/18), a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnica/ka - početnika u biznisu

 

I

U cilju realizacije podsticajne mjere - Sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnica/ika-početnika u biznisu za 2018.godinu, (u daljem tekstu podsticajna mjera) te povećanju broja registrovanih obrta, trgovinskih ili ugostiteljskoh radnji, Općina Novi Grad Sarajevo, (u daljem tekstu Općina) objavljuje javni poziv novoregistrovanim obrtnicima, trgovcima i ugostiteljima, da podnesu zahtjev kako bi ostvarili pravo na ovu podsticajnu mjeru.

 

II            

Korisnici ove podsticajne mjere su: Obrti, trgovinske ili ugostiteljske radnje registrovane kao osnovna djelatnost u nadležnim općinskim Službama počev od 01.01.2018. godine, sa sjedištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo ili su osnovane od strane nezaposlenih lica sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo. Korisnici ove podsticajne mjere ne mogu po istom osnovu biti i korisnici podsticaja drugih institucija (Kanton Sarajevo, Federacija BiH).

 

III           

Isplata podsticaja će se vfšiti 2 godine na kvartalnom nivou a na osnovu sklopljenog ugovora i ispunjenja definisanih prava i obaveza, i to za:

Samostalne poduzetnice:

- Za 1. godinu poslovanja: 220 KM mjesečno

- Za 2. godinu poslovanja: 170 KM mjesečno

Samostalni poduzetnici:

- Za 1. godinu poslovanja: 220 KM mjesečno

- Za 2. godinu poslovanja: 140 KM mjesečno

 

IV          

Pored ispunjenja općih uslova iz člana II ovog javnog poziva korisnici su dužni pri podnošenju zahtjeva dostaviti i sljedeće dokaze o ispunjenju posebnih uslova:

- Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)

- Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti iz nadležne općinske Službe,

- Kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj),

- Kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (obrazac JS 3100),

- Broj računa registrirane djelatnosti u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti.

Shodno podnesenim zahtjevima, isplata podsticaja će se vrsiti kumulaivno na kvartalnom nivou, za predhodna tri mjeseca*poslovanja, uz uslov obavljanja djelatnosti bez privremenih obustava uz dostavu sljedećih dokaza:

- Uvjerenje nadležne općinske Službe o obavljanja djelatnosti bez privremenih obustava, odnosno da registrovana djelatnost, za period na koji se odnosi isplata, nije imala prekida u poslovanju i

- Obrazac MIP - 1023 - Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama.

 

           

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj provodit će podsticajnu mjeru iz tačke I ovog javnog poziva. Troškove poslovanja samostalnih poduzetnica/ka - početnika u biznisu, sufinansirat će se za prve 2 godine kontinuiranog obavljanja djelatnosti, kumulativno na kvartalnom nivou.

 

VI          

Ostvarivanje prava na ovu podsticajnu mjeru, će se vršiti shodno podnesenim zahtjevima (u prilogu ovog javnog poziva) putem protokola u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, ul Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, uz prilaganje potrebne dokazne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta navedene u članu IV ovog javnog poziva.

 

VII         

U slučaju povećanog broja zahtjeva za sufinansiranje, prednost pri isplati podsticaja će imati lica s prebivalištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, koja su registrovala obrtničku, trgovinsku ili ugostiteljsku djelatnost također na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo. Sve pristigle prijave koje, zbog ograničenih finansijskih sredstava, ne budu obuhvaćene u tekućoj godini, će se prenijeti i planirati Budžetom za narednu godinu. Ovaj javni poziv ostaje otvoren do utroška finansijskih sredstava za tekuću Budžetsku godinu.

 

VIII        

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 232 na II spratu u zgradi ili na kontakt telefon: 033 291-290.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: