(MK) Nabavka telekomunikacionih usluga

Datum objave: 17.02.2021. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Telekomunikacijske usluge

2021/S 033-083632

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Finance – Public Revenue Office
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Dragica Kunoska
E-pošta: Dragica.Kunoska@ujp.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ujp.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Data Connection of the Organisational Units of the Public Revenue Office

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

64200000 Telekomunikacijske usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Data connection of the organisational units of the Public Revenue Office.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Data connection of the organisational units of the Public Revenue Office.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— a document for registered activity;

— a certificate verifying the economic operator is registered with the Agency for Electronic Communications (AEC) as a telecommunications provider.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— the economic operator should have experience in providing the data connection service realized as a VPN network through the public Internet infrastructure with at least 3 contracting authorities or economic operators in the last 3 years;

— the economic operator during its operation should have installed at least 100 VPN points through packet switched networks based on labels;

— the economic operator should have at least 2G/3G coverage on the entire territory of the Republic of North Macedonia;

— the economic operator should have at least 5 employees or engaged persons who should be certified and trained in the field of network technologies as well as to have certificates for the equipment that will be used by the economic operator for the realization of the procurement object and for the terminal equipment at its disposal. contracting authority;

— the economic operator should meet the level of services defined in the technical specification for all three types of data connection;

— ISO 27001:2013 standard for the protection of user information or equivalent;

— ISO 20000-1:2011 IT services management standard or equivalent;

— ISO 22301:2012 standard for continuity management in business operations or equivalent.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission on Public Procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

12/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: